Policys kring arrangemang

Policys att ha koll på

Svenska Kyrkans Unga har ett antal policydokument som berör våra riksarrangemang. Här är en sammanfattning.

DROGPOLICY

Allt intag av alkohol och narkotika är otillåtet på Svenska Kyrkans Ungas arrangemang, det gäller även bruk av tobak för deltagare som är under 18 år. Även bruk av icke-förskrivna narkotikaklassade läkemedel är förbjudet. Om en deltagare använder narkotikaklassade läkemedel ska deltagaren kunna visa upp ett recept om arrangören efterfrågar det. För e-cigaretter gäller samma riktlinjer som för tobak.

För att inte bidra till ett ökat tobaksbruk bland unga rekommenderas Svenska Kyrkans Ungas förtroendevalda att tänka på sin roll som föredöme, och därför att förhålla sig kritiskt till sitt eget bruk av, och sin egen inställning till, alkohol, tobak och andra droger.

Ett allt större problem vid arrangemang är unga som tar med sig stora mängder energidrycker. Dessa innehåller ofta en hög koncentration av koffein, socker, taurin och glukorunolakton. Enligt livsmedelsverket reagerar barn och unga på mindre mängder koffein än vuxna, och löper därför större risk att drabbas av koffeinförgiftning. Svenska Kyrkans Unga rekommenderar sina arrangemangsdeltagare att avstå från energidrycker. Apropå narkotika och alkohol i övrigt gäller tillämpbara delar av Sveriges lag.

Undantag

Svenska Kyrkans Ungas arrangemang är i grunden rökfria och ingen deltagare ska utsättas för tobaksrök mot sin vilja. I enlighet med beslut på Stora årsmötet 2009 ska dock särskilda rökrutor finnas utmärkta för de som röker. Rökrutorna bör vara placerade så att icke-rökare inte utsätts för tobaksrök, så att rök inte kommer in i lokaler och så att rökrutorna inte blir en naturlig plats för umgänge. De bör dock inte ligga för långt bort från arrangemangsområdet. När alkoholfritt nattvardsvin inte finns att tillgå, kan alkoholhaltigt nattvardsvin i undantagsfall användas. Se Svenska Kyrkans Ungas gudstjänstpolicy för vad som gäller under arrangemang.

GUDTJÄNSTPOLICY

Svenska Kyrkans Unga ska på sina arrangemang:

– Fira gudstjänst, dessutom sträva efter att fira någon form av andakt, gudstjänst eller mässa varje dag och när det passar be morgonbön eller aftonbön.

– Erbjuda en plats där deltagare kan be och ha egen andakt.

– Fira nattvard minst en gång per arrangemang.

–Sträva efter att fira gudstjänst eller mässa på söndagar.

– Sträva efter ett nära samarbete med den lokala församlingen, och om möjligt bjuda in församlingen till de gudstjänster eller mässor som inte firas i församlingens regi.

– Sträva efter att använda alkoholfritt vin och glutenfritt bröd när nattvard firas, och att efterfråga sådant när Svenska Kyrkans Unga deltar i församlingens mässa, eventuellt genom att ha särskilda nattvardsstationer.

– Visa på varierade gudstjänstsformer.

– Sträva efter att präster av minst två kön finns representerade vid arrangemangens olika gudstjänster.

– Uppmuntra ideellas ansvarstagande i gudstjänster.

– Sträva efter att erbjuda enskilt samtal med präst och diakon. Uppmuntra deltagande präster och diakoner att visa att de är tillgängliga för samtal genom att bära präst- eller diakonskjorta.

– Utvärdera gudstjänstsarbetet efter arrangemanget och ta tillvara på deltagarnas upplevelser.

TILLGÄNGLIGHETS- OCH INKLUDERINGSPOLICY

– Svenska Kyrkans Unga ska i största möjliga mån se till att lokalerna för arrangemang samt för arbetsplatser är anpassade för rullstolar och andra framkomlighetsredskap. Material, mat och information bör placeras i en nivå som är tillgänglig för dem som använder rullstol. Det är viktigt att det finns ramper, hiss och tillgängliga toaletter.

Svenska Kyrkans Unga ska i största möjliga mån se till att arrangemang är anordnade så att det underlättar för personer med synnedsättning. Lokalerna ska i möjligaste mån vara anpassade. Bland annat genom följande åtgärder:

– Tillse att det finns god belysning i lokalerna för arrangemanget.

– Skyltning och information ska ske på ett tydligt och lättläst sätt, färger som försvårar läsning ska undvikas (rött och grönt är vanligt förekommande som svårläst).

– Vid skrivet material ska struktur och formatering underlätta för läsaren.

– Bilder ska ha god skärpa och kontrast, bildtext bör användas och sättas med normalstor text i anslutning till bilden.

– Vid filmvisning ska om möjligt filmen ha syntolkning, eller att någon kan sitta bredvid och berätta vad som händer på filmen så att ingen missar viktigt innehåll.

– Eventuella filmer som produceras har textning.

– De lokaler som används har hörselslinga.

– Erbjuda teckenspråkstolkning vid arrangemang.

Vid planeringen av ett arrangemang som anordnas av Svenska Kyrkans Unga ska ansvarig:

– Utse en person som har information om och ansvaret för de aktuella allergier och födoämnesintoleranser som finns hos deltagare på arrangemanget.

– Tillse att deltagaren kan ange sina allergier/födoämnesintoleranser detaljerat i anmälningsformuläret. Vi bör även påbjuda att personen skriver så detaljerat som möjligt och uppmuntra till förtydligande mejl vid behov.

– Möjliggöra en direktkontakt mellan matleverantör och allergiker genom att göra det möjligt för deltagarna att i anmälan delge sina kontaktuppgifter till matleverantören, samt erbjuda möjligheten att själva ta kontakt med matleverantören.

– Vid upphandling av matleverantör ställa kravet att de tar personlig kontakt med berörda personer som så önskar eller när matleverantören upplever behov av detta.

– Tillse att den som gör inköpen till arrangemangen till exempel mötescafé får reda på anmälda allergier/födoämnesintoleranser, samt inhandla produkterna så att det finns något som alla kan äta.

Innan och under arrangemang som anordnas av Svenska Kyrkans Unga ska ansvarig:

– Informera alla deltagare (även föreläsare och andra berörda) om att starka dofter, pälsdjur och andra allergiframkallande saker är förbjudna i lokalerna, ledarhundar och tjänstehundar undantagna.

– Se till att inköp av exempelvis tvål och rengöringsmedel tar hänsyn till ovanstående punkt.

– Informera om att rökning på arrangemang bör undvikas, i enlighet med Svenska Kyrkans Ungas drogpolicy. För dem som eventuellt röker ska det finnas en utmärkt rökruta. Denna bör ligga på ett så långt avstånd så att röken inte följer med deltagarna in i lokalerna.

– Säkerställa att det vid måltider ska finnas detaljerade innehållsförteckningar på allt som finns i maten.

Efter arrangemang som anordnas av Svenska Kyrkans Unga ska ansvarig:

– I samband med utvärdering av arrangemanget se till att frågor om specialkost, allergier och födoämnesintoleranser tas med.

– Återkoppla till matleverantören hur specialkostbehoven har uppfyllts och lämna eventuella tips om förbättringsmöjligheter.

– Det ska finnas möjlighet att få ta del av information och handlingar inför årsmöten och arrangemang i ett teckensnitt som underlättar för dyslektiker (enligt beslutet taget av Stora årsmötet 2013).

ETIK- OCH MILJÖPOLICY

– Vid arrangemang anordnade av Svenska Kyrkans Unga ska det varje dag serveras minst en vegetarisk måltid, enligt beslut från Stora årsmötet 2011. Möjlighet till undantag ska finnas genom anmälan om specialkost.

Produkter certifierade av Fairtrade och KRAV-märkta produkter användas. Enligt uttalande på Stora Årsmötet 2005 ska åtminstone kaffet, teet och chokladen vara certifierade av Fairtrade (då Rättvisemärkt).

– Undvika plast, metall och andra energikrävande förpackningar.

– Undvika engångsmaterial, onödiga förpackningar och emballage.

– Välja miljövänliga varor som kan återvinnas helt eller delvis.

Se till att frivilliga och korttidsanställda vid riksarrangemang känner till denna policy så att Fairtrade och andra socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara produkter finns i cafeterior med mera.

Här kan du läsa alla policydokument i sin helhet.