Hur gick det?

Alla beslut från mötet hittar du här

På Svenska Kyrkans Ungas kanal på Youtube hittar du RÅM-TV och liveströmmen från mötet.

Här är alla beslut som fattades.

Torsdag 3 augusti

19.17 Mötet har öppnats.

19.33 Röstlängden är fastställd till 102 ombud. Den justeras löpande under mötet vid behov.

19.35 Mötet är behörigt utlyst!

19.36 Mötets ordföranden blir Astrid Gustafsson, Annika Johansson och Mikael Risenfors. Sekreterare: Elise Eborn, Emil Cedersjö.

19.46 Victor Månsson och Andreas Lindén väljs till justeringspersoner.

19.50 Love Jörgensen, Daniel Andersson, Erik Tiveskog och Jonna Karlsson väljs till rösträknare.

19.53 Sammanträdesordningen fastställs. Finns i övriga handlingar som finns här.

19.59 Föredragningslistan fastställs med justeringen att lägga till punkt 9 ”Fråga om inval av extra ombud”. (Ursprunglig föredragningslista finns i övriga handlingar här.

20.32 Mötet återupptas

21.20 Årsmötet beslutade att ombud som blivit valda av distriktet och medlem i en lokalavdelning 2017 som var aktiv får vara ombud på RÅM 2017

21:43 Riksårsmötet beslutade att fastställa utskotten till Riksårsmötet 2017 till demokrati, ekonomi, organisation och tro & identitet

21:49 Utskottens presidium ser ut som följande: Demokrati: Ordf. Johanna Garde & Sekr. Sofia Sköld. Organisation: Ordf. Andreas Lindén & Sekr. Kristina Sjöblom. Ekonomi: Ordf. Anna Frost & Sekr. Sofia Prytz. Tro & Identitet: Ordf. Mandi Nyby Stålnacke & Sekr. Helena Norén

21:51 Ärendena fördelades enligt förbundsstyrelsens förslag.

21:53 Årsmötet ajourneras till efter gudstjänsten.

22:57 Förhandlingarna återupptas efter kvällsgudstjänsten i kyrkan och nu presenterar valberedningen deras nomineringar.

23:12 Riksårsmötet beslutade att nomineringsstoppet sätts till lördag klockan 17

23:57 Riksårsmötet beslutade att i representation i stadgara ändra från ”Valbar till ombud är medlem i någon av distriktets aktiva lokalavdelningar” till ”Valbar till ombud är medlem i någon av distriktets lokalavdelningar”

00:01 Årsmötet ajourneras.

Fredag 4 augusti

19:00 Vi lade föregående protokoll till handlingarna

19:13 Vi la Verksamhetsberättelsen 2016 till handlingarna, fastställde resultat- och balansräkning för 2016, att överskottmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 6 905 468, att lägga Årsredovisningen 2016 till handlingarna.

19:20 Vi la sakrevisionen & räkenskapsrevisionen för 2016 till handlingarna

19:23 ett enhälligt Riksårsmöte valde att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016

19:39 Vi biföll proposition 2017:1 Verksamhetsinrkning för 2018 samt preliminär för 2019

19:54 Vi biföll 2017:2 Rambudget för 2018 samt preliminär för 2019

20:43 Vi fastställde stödmedlemskapsavgiften för 2018 till 500 kronor

21:11 Motion 2017:2 Medlemskap i flera lokalavdelningar avslogs

21:42 Proposition 2017:5 Kampanjmål bifölls

23:15 Motion 2017:8 Sopsortering på arrangemang, den första att-satsen anses besvarad. Den andra att-satsen avslås. Den tredje att-satsen anses besvarad. Årsmötet finner att det ska finnas bra information på arrangemang om var sopsorteringen finns och hur man sopsorterar.

23:20 Motion 2017:6 Om att uppdatera och revidera grafiska profilen, den första att-satsen anses besvarad. Den andra att-satsen avslås.

23:30 Motion 2017:4 Nationell satsning inför kyrkovalet 2021. Förbundsstyrelsen uppdras att planera och genomföra en satsning inför kyrkovalet 2021.

Lördag 5 augusti

09:00 Morgonen inleds med Proposition 2017:4 Stadgerevidering. Det finns många saker att diskutera här.

10:20 Den första diskussionen handlade om distrikt eller lokalavdelningar ska få skicka ombud till Riksårsmötet. Beslutet blev att vi behåller distriktsrepresentation.

10:45 I paragraf 4 i stadgarna väljer man att ändra från: ”Till Riksårsmöte och Extra årsmöte får aktiva lokalavdelningar vid ett distriktsårsmöte utse ombud.” Till: ”Till Riksårsmöte och Extra årsmöte får distriktsårsmöten utse ombud.”

11:10 I paragraf 6 i stadgarna väljer man att ändra så att kallelse och handlingar ska skickas ut till distrikt, inte distrikt och lokalavdelningar. Man tar också bort ”och frågor” efter meningen med interpellationer.

14:30 Paragraf 11. Tidigare såg den ut så här: ”Lokalavdelning som bedriver verksamhet som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen. Beslutet om uteslutning träder i kraft då Riksårsmötet hållits och uteslutningen bekräftas av 3/4 majoritet av antalet avgivna röster. Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från ordinarie årsmöte eller medlemsmöte till förbundsstyrelsen. Lokalavdelning som trots påminnelse inte har inkommit med medlemsrapport två år i rad kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga.”

Efter dagens beslut ser det ut så här: ”Lokalavdelning som aktivt bedriver verksamhet som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen. Uteslutningen bekräftas av 3/4 majoritet av antalet angivna röster på nästkommande Riksårsmöte. Om uteslutningen ej bekräftas av Riksårsmötet rivs förbundsstyrelsens beslut om uteslutning upp. Medlemmar i en utesluten lokalavdelning vars uteslutning ännu inte är bekräftad av Riksårsmötet har närvaro- och yttranderätt på Riksårsmötet samt kan väljas som ombud av sina distrikt. Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från ordinarie årsmöte eller medlemsmöte till förbundsstyrelsen. Lokalavdelning som inte godkänts som aktiv lokalavdelning trots påminnelse två år i rad kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen.”

15:00 Språkliga korrigeringar och konsekvensändringar utifrån årligt årsmöte tas också i stadgarna, utifrån förbundsstyrelsens förslag. Man tar också en att-sats om att göra estetiska korrigeringar i dokumentet.

16:05 Motion 2017:1 Alkoholfritt nattvardsvin. Motionen avslås.

20:03 Proposition 2017:6 Påverkansdokumentet 2018-2021 bifölls.

23:00 Motion 2017:10 Kvotera in i styrelsen avslogs.

23:15 Motion 2017:17 För en utökad relation med våra vänner i evangeliska frikyrkliga samfund. Motionen anses besvarad.

00:55 Proposition 2017:7 En propp om klimathopp – en vegetarisk riksorganisation bifölls. Numera ska riksarrangemangen vara helvegetariska.

01:15 Motion 2017:3 Delad reseavgift till Riksårsmötet. Riksårsmötet beslutar att avslå motionen i sin helhet. Och att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten till mellan distrikten jämt fördelad reseavgift till Riksårsmötet. Beslutet togs med rösträkning med resultatet 52 för bifall och 51 för avslag.

01:45 Motion 2017:5 Riksårsmöte på återkommande plats. Motionen avslås i sin helhet.

Söndag 4 augusti

08:37 Ny förbundsordförande vald, enhälligt. Jakob Schwarz.

08:40 Ny vice förbundsordförande vald. Torsten Thorvaldsson.

08:42 Ny styrelse vald. På 2 år: Anna Frost, Västerås, Aron Nygren, Luleå, Johan Christensson, Lund, Veronica Pålsson, Skara, Tobias Jonson, Stockholm. På ett år: Johan Fridlund, Härnösand, Emmelie Anckarschiöld, Uppsala, Erika Johansson, Karlstad. Oskar Andersson, Anna Karin Eliasson och Moa Hobro sitter kvar ett år till.

08:46 Revisorer väljs enligt valberedningens förslag. Auktoriserad Räkenskapsrevisor Charlotta Engström, Auktoriserad räkenskapsrevisorssuppleant Karin Fanҫois Ågstrand, Förtroendevald räkenskapsrevisor Erik Sjöstrand, Förtroendevald räkenskapsrevisorssuppleant Maria Wingård.

Sakrevisorer Kristoffer Dahlqvist, Anneli Persson, Sakrevisorssuppleanter Sara Hansen, Markus Brunkvist.

10:00 Valberedning: Sammankallande Lina Östman, Lund. Angelica Mörtzell, Luleå och Nicole Ridegård, Lund valda som ledamöter på två år. Nils Jernqvist vald på ett år. Johan Garde sitter kvar i valberedningen ett år till.

10:40 Mötet avslutas.