Stora årsmötet 2015

Vad hände på Stora årsmötet?

Här hittar ni gamla livestreaming-klipp från Stora årsmötet!

Den 5–9 augusti 2015 var det Stora årsmötet i Borås. Under hela Stora årsmötet rapporterade SÅM-TV löpande om vad som hände och visade på andra härliga inslag från arrangemanget. Här hittar du alla klipp från SÅM-TV.

Här hittar du protokollet.

Här hittar du antagna dokument.

Nedan finns alla beslut som fattades under mötet i text.

Torsdag 6 augusti

Vi har 112 ombud i rummet.

9.35 Vi har valt årsmötespresidium!

9.55 Vi har valt justerare, rösträknare och tagit sammanträdesordning.

10.15 Vi har inrättat fyra utskott: Tro och identitet, Ekonomi, Kommunikation, Demokrati och organisation.

10.18 Vi har valt utskottspresidier! Enligt valberedningens förslag.

10.45 Vi har fastställt nomineringsstopp till när punkten om pläderingar öppnas. Nu föredrar förbundsstyrelsen verksamhetsberättelsen och bokslutet (som kommer att behandlas i utskotten).

13.35 Vi har återsamlats för att nu ta upp ärendet från 2013 i andra läsningen. Det gäller årsmötesformer. Om Svenska Kyrkans Unga ska ha årsmöte varje år och om det är distrikt eller lokalavdelningar som ska skicka ombud till årsmöten.

15.20 Vi är redo för beslut! Det blir rösträkning. Sluten omröstning.

15.55 Rösterna är räknade, vi har ett beslut.

16.00 Årsmötet beslutar att bifalla ärendet i andra läsningen. Detta med 70 röster FÖR och 43 röster EMOT. Det betyder att Svenska Kyrkans Unga just nu ska ha årsmöten varje år med distriktsrepresentation. (Under mötet kommer frågan om representation lyftas igen genom motioner).

Vi återkommer imorgon klockan 14.00 när plenumförhandlingarna upptas igen. Nu är det idétorg och utskott som gäller.

Fredag 7 augusti

14.20 Förhandlingarna har nu återupptagits och vi har redan hunnit lägga protokollen för Stora årsmötet 2013 samt Lilla årsmötet 2014 till handlingarna.

14.28 Årsmötet har beslutat att avslå motion 2015:3 (Angående SKU:s unga vuxna).

14.33 Vi har lagt verksamhetsberättelserna för 2013 samt 2014 till handlingarna.

14.37 Årsmötet har beslutat att fastställa resultat- och balansräkning för 2013 och 2014 samt lägga årsredovisningarna för dessa år till handlingarna.

14. 43 Vi har lagt räkenskaps- och revisionsberättelserna för 2013 samt 2014 till handlingarna.

14.46 Förbundsstyrelsen har fått ansvarsfrihet för 2013 och 2014, enhälligt.

14.50 Motion 2015:16 Resa till Lutherjubiléet 2017. Det beslutas att förbundsstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för en resa till Wittenberg i samband med Lutherjubiléet.

Vi är 117 ombud i rummet.

15.45 Vi har fastställt stödmedlemskapsavgiften för 2016 och 2017 till 500 kronor. Vi har beslutat att från år 2016 ska stödmedlemskapet kunna knytas till ett distrikt. Detta distrikt erhåller då 60 % av stödmedlemskapsavgiften. Till 2018 eller 2019 ska förbundsstyrelsen också ha utvärderat dessa ändringars effekter.

16.26 Bifall på Motion 2015:10 Ekonomiska resurser för riksarrangemang. (Att utreda möjligheterna att använda avkastningen från försäljningen av byggnaden vid Sigtuna Folkhögskola till framtida riksläger.)

17.00 Avslag på Motion 2015:2 Förbättrade resevillkor till riksarrangemang.

17.25 Avslag på Motion 2015:15 Riksläger för juniorer.

Lördag 8 augusti

09.20 Årsmötet har avslagit motion 2015:17 (angående gemensam skidresa)

09.30 Nu diskuteras frågan om Riksårsmötets ombud ska skickas från lokalavdelningarna eller från distriktsårsmötena.

11.30 Efter två timmars diskussioner beslutar årsmötet att sätta streck i debatten. Vi har votering i sluten omröstning.

12.05 Motion 2015:11 har bifallits. Med enkel majoritet 57 mot 54. Frågan skickas till Riksårsmötet där frågan tas upp igen. Eftersom det rör sig om en stadgeändring. Alltså, Riksårsmötet 2016 kommer att ha distriktsrepresentation. Där kommer Motion 2015:11 som vill ha lokalavdelningsrepresenation på årsmöten tas upp igen.

Sedan klockan 14.00 har Motion 2015:13, 2015:5 och 2015:7 behandlats.

Motion 2015:13 Observatörer till Riksårsmötet avslogs.

Motion 2015:5 Medlemssidorna avslogs. Förbundsstyrelsen fick istället i uppdrag att se över möjligheterna till att kunna välja en kortare URL till aktiviteter på Medlemssidorna samt att en som inte är medlem ska kunna anmäla sig till aktiviteter på Medlemssidorna.

Motion 2015:7 WordPresstema avslogs.

14.45 Bifall på Motion 2015:12 Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda, förankra och genomföra en strategisk kommunikationsplan riktad till enskilda medlemmar, lokalavdelningar och distrikt.

15.50 Årsmötet har antagit ekonomiutskottets förslag på rambudget för 2016 och 2017.

19.15 Årsmötet har antagit Proposition 2015:1 Verksamhetsinriktning för 2016 och 2017.

19.17 Motion 2015:1 Ändring i psalm 59 har avslagits i sin helhet.

19.22 Motion 2015:19 Material kring mobbning, trakasserier och hur vi hanterar det inom Svenska Kyrkans Unga har bifallits i sin helhet.

19.30 Vi har bifallit Proposition 2015:5 Samarbetsavtal med Scouterna.

19.38 Motion 2015:9 Förbjud medtagande av citrusfrukter och jordnötter till Svenska Kyrkans Ungas evenemang har avslagits i sin helhet.

19.45 Motion 2015:14 Tillgänglighet för barn på riksmöten, läger och arrangemang. Första att-satsen har bifallits (Att ge i uppdrag åt förbundsstyrelsen att ta fram en plan för hur man gör riksårsmöte, riksläger och annat tillgängligt och kul för barn). Andra att-satsen har avslagits.

20.05 Årsmötet har antagit det reviderade påverkansdokumentet för 2014–2017 (Proposition 2015:4). Man har också antagit två ändringar i dokumentet från kommunikationsutskottet. Man har också antagit att nästa påverkansdokumentet ska förankras med medlemmar.

20.20 Motion 2015:20 Kvaliteten på Barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan har bifallits. (Att sända en vädjan till kyrkomötet att införa någon form av standardmall på hur en barnkonsekvensanalys ska genomföras.) Vi har också gjort tillägg i Påverkansdokumentet: ”Verka för att kyrkomötets barnkonsekvensanalysbeslut utförs på ett sådant sätt att barn och ungas röst tas tillvara och kan ligga till grund för beslut.”

23.00 Årsmötet antog proposition 2015:3 med föreslagen ändring från kommuniktionsutskottet.

Motion 2015:4 Grafisk profil avslogs.

Motion 2015:6 Medlemsblankett avslogs. Förbundskansliet fick istället i uppdrag att se över medlemsblanketten utifrån motionens bifogade förslag.

Motion 2015:18 Inte som du tror – Material kring rekryteringsläger avslogs.

Söndag 9 augusti

8.15 Vi har valt Amanda Carlshamre till förbundsordförande.

8.16 Vi har valt Josef Hegart till vice förbundsordförande.

8.48 Vi har valt valberedningens förslag till räkenskapsrevisorer. Magnus Berg, Erik Sjöstrand, Lena Johansson (ersättare) och Maria Wingård (ersättare).

8.50 Vi har valt valberedningens förslag till sakrevisorer. Anneli Persson, Kristoffer Dahlqvist, Torsten Thorvaldsson (ersättare) och Sara Hansen (ersättare).

9.20 Vi har valt att valberedningen ska bestå av 6 personer. Valda är Kim Olofsson (Camelot), Linnéa Petersson (Martin Luther), Jesper Tillgren (Tomasgården), Olivia dos Santos Pettersson (RAUK), Daniel Jarlstam (Hörby), Lina Östman (Linderöd/Äsphult). Sammankallande blir Kim Olofsson.

9.55 David Barker (Göteborg), Suzanne Boström (Strängnäs), Jenny Carlenius (Linköping), Hugo Artemis Ernstsson (Västerås), Johan Fridlund (Härnösand), Marcel Génetay (Stockholm), Robin Nord (Lund), Desiré Persson (Lund), Jakob Schwarz, Uppsala, Mikael Risenfors (Göteborg) Camilla Vågstedt, (Luleå) är vår nya förbundsstyrelse.

Frågor?

Har du frågor om beslut som fattades: jakob.schwarz@svenskakyrkan.se

Har du praktiska frågor om Stora årsmötet 2015: unga@svenskakyrkan.se