Barnkonsekvensanalys

Vad är barnkonsekvensanalys?

I kristen tro intar barnet en särställning. Barnkonsekvensanalys handlar om att bedöma vilka konsekvenser som uppstår för barnet av de beslut som fattas.
Sedan 2013 ska det göras en barnkonsekvensanalys på alla beslut som tas på alla nivåer inom Svenska kyrkan.

Barnkonsekvensanalys är en process där uppgiften är att bedöma och redogöra för vad som är barnets i ett visst tidsbundet sammanhang. Barnets bästa utgår alltid från FN:s konvention om barns rättigheter och framförallt de här fyra artiklarna:

Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12 Varje barn har rätt att utrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Svenska Kyrkans Unga tycker att det är viktigt att målgruppen själv är är delaktiga i församlingens/pastoratets barnkonsekvensanalysarbete. Därför har Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift en kursledning, som gärna stöttar och inspirerar i det här arbetet.

Här kan du ladda ner affischen

FRÅGOR?
kontakta uppsalabarn@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16