Ärkebiskopsvalet 2022

Vem får bli ärkebiskop?

Texten kommer från https://www.svenskakyrkan.se/arkebiskopen

Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare i Sverige och i internationella sammanhang. Den nuvarande ärkebiskopen heter Antje Jackelén.

Den främste bland jämlikar

I biskopskollegiet är ärkebiskopen ”primus inter pares” – den främste bland jämlikar. Det innebär att hon sammankallar, leder och är ordförande i biskopsmötet, som är biskoparnas gemensamma samråd.

Det innebär däremot inte att ärkebiskopen är överordnad de andra stiften och biskoparna. Varje biskop har det fulla pastorala ansvaret i sitt stift.

Ärkebiskopens arbetsuppgifter

I ärkebiskopens arbetsuppgifter ingår att

  • leda biskopsmötet, som tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor och skriver biskopsbrev som pekar ut riktningen i aktuella ämnen.
  • företräda Svenska kyrkan i det svenska samhället och i internationella sammanhang.
  • viga alla nya biskopar i Svenska kyrkan. Vigningarna äger rum i Uppsala domkyrka.

Vilka är kandidaterna?

Foto: Magnus Aronson, Ikon

Foto: Magnus Aronson, Ikon

 

Under våren 2022 har förbundsordförande Tova Mårtensson samtalat med kandidaterna till ärkebiskopsvalet 2022.

Frågorna som ställs kommer direkt från medlemmar i Svenska Kyrkans Unga och har besvarats av alla kandidater.

Du hittar alla samtal på vår Youtube-kanal.

Så väljs en ärkebiskop

Texten kommer från https://www.svenskakyrkan.se/arkebiskopen/sa-valjs-en-arkebiskop

Ärkebiskopen väljs till uppdraget. Personen behöver inte vara biskop sedan tidigare, även om det oftast har varit biskopar som valts till ärkebiskop. Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett ärkebiskopsval går till.

 

Ärkebiskopen röstas fram

Det är stiftsstyrelsen i Uppsala stift som är ansvarig för att genomföra ett ärkebiskopsval. Detta eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift.

Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och av ledamöterna i stiftsstyrelser och domkapitel i Svenska kyrkans tretton stift.

Eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift, röstar dessutom de diakoner och präster i Uppsala stift som har en tjänst inom stiftet, samt lika många förtroendevalda elektorer som är utsedda av stiftets församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet delas dessa röster med tio.

Vid valet av ärkebiskop gäller en person – en röst, även om personen skulle vara röstberättigad på mer än en grund (till exempel en präst som också är ledamot av domkapitlet). Den slutliga röstlängden fastställs av stiftsstyrelsen i Uppsala stift. I ärkebiskopsvalet 2022 är totalt 876 personer röstberättigade.

Det utses minst fem kandidater

Ärkebiskopsvalet sker i flera omgångar. I ett första nomineringsval utser de röstberättigade minst fem kandidater som går vidare till ärkebiskopsvalet. Det kan bli fler kandidater om fler än fem personer får minst fem procent av rösterna.

De personer som gått vidare behörighetsprövas av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Efter behörighetsförklaring blir de sedan officiella kandidater i ärkebiskopsvalet.

Kandidaterna presenteras därefter på olika sätt, bland annat genom en offentlig utfrågning inför den första omgången i ärkebiskopsvalet.

Om någon av kandidaterna i den första valomgången får mer än 50 procent av rösterna är valet avgjort. I annat fall blir det en andra valomgång med de två kandidater som har fått flest röster. Skulle de två kandidaterna i den andra valomgången få lika många röster avgörs valet genom lottning.

Den nyvalda ärkebiskopen tas emot vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka i närvaro av Svenska kyrkans övriga biskopar. Skulle personen sedan tidigare inte vara biskop så sker en biskopsvigning. Fram till mottagningen kallas den valda personen för ärkebiskop electus (män) och electa (kvinnor).

Uppdraget fortsätter fram till pensionen

En ärkebiskop har kvar uppdraget fram till pensionen om hen inte själv väljer att lämna det tidigare.

Efter pensionen får den tidigare ärkebiskopen titeln ärkebiskop emeritus (män) eller emerita (kvinnor).

Frågorna medlemmarna ville ha svar på

  • Hur gammal är du?
  • Vilken är din favoritpsalm?
  • Vilken är din favorit vers i Bibeln?
  • Har du förnyat ditt medlemskap i Svenska Kyrkans Unga i år?
  • Vad är din bakgrund i Svenska Kyrkans Unga?
  • Intressant fakta som du inte tror att folk känner till om dig.
  • Vad vill du förändra om du blev ärkebiskop? Svara med 3 ord.

Hur ser du att Svenska kyrkan ska vända medlemsutvecklingen.

Hur vill du bevara och utveckla Svenska kyrkans ekumeniska och interreligiösa samarbeten?

Hur tänker du att den ekumeniska dialogen kan fortsätta med den Rysk-ortodoxa kyrkan nu efter patriark Krills uttalande stöd för Rysslands krig i Ukraina.

Hur ser du på HBTQ-personers roll i Svenska kyrkan? Hur kan Svenska kyrkan utveckla sin teologi och sin verksamhet för att bli mer inkluderande?

Equmeniakyrkan har utlyst klimat nödläge om du blir ärkebiskop kommer du verka för att Svenska kyrkan ska göra det samma.

Hur vill du som ärkebiskopskandidat fortsätta försoningsprocessen med samerna.

Om du blir ärkebiskop, hur tänker du konkret arbeta för att unga ska få ett större inflytande i Svenska kyrkan som helhet?

Hur ska du arbeta för att värna om och bevara Svenska kyrkans arbete i utlandet?

På vilket sätt tänker du att du som ärkebiskop ska använda dig av sociala medier för att nå ut till medlemmar och allmänheten?

Hur ställer du dig till användandet av alkoholfri druvjuice i nattvarden istället för avalkoholiserat vin, alkoholhaltigt vin eller vin med vatten i?

Hur ser du som ärkebiskopskandidat på barn och ungas delaktighet inom kyrkopolitiken?

Om du ska göra ett medskick till dem som lyssnar på 1 minut vad vill du säga till dem?

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.