Direktrapportering


Slut på rapporteringen för i år!
Insamlingen till ACT Svenska kyrkan slutade på: 11.506 kr.

Tack för i år!
Stefan
(stefan.cederlof@svenskakyrkan.se)


Välkommen till DIREKTRAPPORT RÅM22!

Här kan du, i ”realtid”, följa vad som händer under Riksårsmötet som i år hålls på Flämslätts stiftsgård i Skara stift 4–7 augusti.

Läs mer om Riksårsmötet 2022 här.
Årsmötet sänds även direkt på YouTube. Här kan du se sändningen.
Det är uppehåll i sändningen när mötet är ajournerat.

Anteckningarna läggs upp så det senaste inlägget kommer högst upp.
Förkortningar som kommer att användas:
FS=Förbundsstyrelsen
LA=Lokalavdelning/-ar
V-plan=Verksamhetsplan
RÅM=Riksårsmötet
Flams=”Förbundsstyrelsen tramsar för pengar”. Det betyder att de gör något ”roligt”. Det blir bättre/värre vart efter hur mycket pengar som samlats in.

Övrigt:
Bikupa = då blir det en paus i debatten för att ombuden ska kunna diskutera det vi pratar om med de som precis sitter intill.
Coacher och stoppskyltar = ibland blir det tveksamheter om vad som händer eller något som har blivit otydligt. De ledamöter som känner att de behöver ”få hjälp” att förstå kan räcka upp en stoppskylt som ligger på alla bord. Så länge en stoppskylt är i luften stoppas förhandlingen tills dess alla stoppskyltar tagits ned. En av coacherna kommer till bordet och hjälper till att förklara. Coacherna är för det mesta deltagare som varit med i många av våra årsmöten och är införstådda både i de ärenden som behandlas men också själva sammanträdesproceduren.
Streck i debatten = årsmötet röstar om att ”avrunda” debatten. Säger årsmötet ja får alla som vill anmäla sig till talarlistan, den lottas och alla får göra ett inlägg var.
Plädering = Vid val finns det möjlighet att prata om en nominerad person. Plocka fram de egenskaper som gör att just hen passar för uppdraget det gäller. Pläderingarna är en egen punkt i dagordningen.
Omröstning i tre möjliga steg (enligt sammanträdesordningen):
– Acclamation: ordförande läser upp yrkandet och de som stödjer det ropar ja. Presidiet frågar sedan om någon är mot – som då ropar ja.
– Votering: ordförande gör samma uppläsning men nu sträcker ombuden upp sitt röstkort så presidiet visuellt kan se vilket alternativ som fått flest röster.
– Rösträkning: rösterna räknas både för de som röstar för ett förslag och de som röstar mot.

Sidan uppdateras inte automatiskt i din webbläsare – du måste själv uppdatera för att se nya inlägg.

Varje gång plenum startar på nytt efter pauser och andra avbrott spelas ”Årsmötesdags” för att samla alla ombud. Titta på den här.

Bidra till Riksårsmötets insamling som i år kommer att gå till ACT Svenska kyrkan och deras arbete med Tro och lärande.
Swisha valfritt belopp till: 123 389 3658.Här finns länkar till de handlingar som finns inför årsmötet och här ett ramschema.


SÖNDAG 7 augusti

Hemresan
Eftersom SJ har ”tågstrul” strax norr om Skövde dirigerar de om alla tåg via Nässjö. Förseningen är minst två timmar. Riksförbundet har därför hyrt en buss för att kunna hjälpa till med hemresa/komma till Stockholm för flera distrikt. Den bussen kommer att lämna Flämslätt kl 14.00.

Dagens schema:
07.30–08.30 Frukost
09.00–10.45 Plenum
11.00 Avslutningsgudstjänst
12.00–13.30 Lunch
13.30 Hemresor börjar

Nu är det bara val och mötets avslutning kvar! Val ska göras till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.
Valen sker i VoteIt och är dold – det går inte att se hur ett enskilt ombud röstat.
Det ska röstas fram sex ledamöter till förbundsstyrelsen plus fyllnadsval av två ledamöter. Fyra räkenskapsrevisorer (två ordinarie och två ersättare, i båda fallen ska en revisor vara auktoriserad), fyra sakrevisorer (två ordinarie och två ersättare). Tre till valberedningen (en sammankallande och två ledamöter).


09.00
God morgon och information
– Vi får information om utcheckning (i år har vi inte haft något golvboenden. Alla har fått möjlighet att bo i hotellrum eller vandrarhem. Ingen har heller behövt gå någonstans eftersom allt boende finns på Flämslätts stiftsgård).
– Information om VoteIt – och att det finns en extra dator om någons telefon/dator ”strylar”.

09.07
Mötet återupptas

10.20–14.30
§18a Val av förbundsstyrelse

09.10
Presidiet behöver överlägga kring en ordningsfråga som ställts

09.20
Trams (?)
Förbundsordförande och vice ordförande läser ur Höga visan ”mot varandra”.

09.25
Ordningsfråga om avsteg från sammanträdesordningen
Frågan gäller om ombuden från Härnösands distrikt kan få rösta från sin buss (eftersom de lämnade mötet i morse med tanke på sin långa hemresa).
Presidiet beslutar att säga nej till att ta upp ordningsfråga och de läser upp en motivering som bland annat tar fasta på att schemat för mötet har varit klart på förhand och att sammanträdesordningen (s 4-6 i Övriga handlingar), spelreglerna för sammanträdet, har beslutats av hela plenum vid mötets start. Dessutom är det andra ledamöter som också lämnat RÅM och inte får samma chans.

09.40
Frågan om ordningsfrågan är inte ”avgjord” meddelar presidiet
Det kommer mycket kritik från ledamöter via choacherna. Presidiet väljer därför att låta ombuden rösta om ordningsfrågan ska tas upp eller inte.

09.40
Beslut i ordningsfrågan
Årsmötet beslutar att bryta sammanträdesordningen och ge Härnösands distrikt rätt att rösta från sin buss.

09.45
Mötet ajourneras i fem minuter

09.50
Mötet återupptas

09.50
Ärende §18a Val av förbundsstyrelse återupptas
Årsmötet beslutar att vi ”är i beslut”.

Det blir sluten omröstning i VoteIt

10.08
§18a Valda till förbundsstyrelseledamöter

10.10
§18b Fyllnadsval av förbundsstyrelseledamöter på ett år
Omröstningen startar

10.17
§18b Valda, i fyllnadsvalet, till förbundsstyrelsen

10.25
§19 Val av räkenskaps- och sakrevisorer

BESLUT

10.30
§20a Val av sammankallande i valberedningen
BESLUT

10.35
§20b Val av valberedningen på två år
BESLUT

10.40
§20c Fyllnadsval av valberedningen på ett år
För just den här punkten rivs nomineringsstoppet upp (eftersom det inte finns någon nominerad). När ärendet fortsätter har två personer nominerats.

10.50
Omröstningen startar.

10.55
BESLUT

10.35
§21 Riksårsmötets avslutande

Vice förbundsordförande Viktor avtackar de förbundsstyrelseledamöter som nu lämnar styrelsen. De som är på plats är Alexander Olsson, Jimmie Pedersen och Solveig Redner

Förbundsordförande Tova blåser ut årsmötesljuset.

Förbundsordförande Tova Mårtensson förklarar årsmötet för avslutat.


LÖRDAG 6 augusti

20.45
Mötet ajourneras till kl 09.00 i morgon

19.50
§17 Pläderingar
Det blir en lång kö av ledamöter som vill plädera.

Talartiden är två minuter och man får bara plädera en gång per nominering. För två olika nomineringar är det alltså möjligt att gå upp i talarstolen två gånger.

Valberedningen berättar om sina nomineringar.

19.44
Presidiet visar en kort film om att plädera.

19.39
Två videohälsningar
Biskop Åke Bonnier uppmuntrar oss unga att ta ännu mer plats.
Ärkebiskop Antje Jackelén som berättar att hon är stolt över Svenska Kyrkans Unga.

19.37
Mötet återupptas

19.25
Mötet ajourneras i tio minuter
Pausen beror på att när nästa ärende börjar behandlas går nomineringstiden ut – alltså är det sista chansen nu att nominera personer.

20.15
§16f Proposition 2022:3 Rambudget 2023 och preliminär rambudget 2024
Förbundsstyrelsen föredrar propositionen
Ekonomiutskottet: yrkar bifall

BESLUT
Årsmötet beslutar att bifalla propositionens båda delar (RAM 2023 och preliminär RAM 2024).

20.12
§16e Motion 2022:2 Svenska Kyrkans Ungas Verksamhetsvision
Förbundsstyrelsen föredrar propositionen
Ekonomiutskottet: yrkar bifall
Tro & identitetsutskottet: yrkar bifall, med språklig revidering
Organisationsutskottet: yrkar bifall

BESLUT
Årsmötet beslutar att bifalla propositionen.

19.00
Mötet återupptas
Årsmötet beslutar att inte riva upp beslutet och återgå till ärendet.

19.00
Information om ett presidiemisstag
Ordförande berättar om att presidiet har gjort ett misstag vid förfrågan om streck i debatten under paragraf §16c. Streck i debatten är en ordningsfråga – enligt sammanträdesordningen ska ordningsfrågor gå via coacherna. Vid ett tillfälle tog presidiet upp frågan om streck i debatten utan att det gick via en coach.
Presidiet har därför bestämt sig för att fråga årsmötet och ärendet därför ska tas om eller om årsmötet godkänner beslutet som giltigt. Mötet återupptas innan ordförande frågar om beslutet ska rivas upp.

18.30
Trams – insamlingen har nått över 10.000 kr
Efter middag.
Vi väntar på presidiet som behövde jobba lite mer med planeringen av fortsättningen på förhandlingarna. Istället gör FS ett trams. Nathalie och Axel i FS får håret färgat

17.05
Mötet ajourneras för middag till 18.30
Vi får, innan alla lämnar plenum, information om att de nya vattenflaskorna: det finns gröna som inte finns att köpa och det beror på att Västerås stift tog kontakt med förbundskansliet och frågade om det fanns en möjlighet att få en egen färg. Och det gick bra! Hör av er till kansliet om ni har egna sådana tankar.

16.40
Förhandlingarna återupptas
Läs om fortsatta debatten kring motion §16d lite längre ned.

16.34
Ajournering till 16.40

16.33
Information
Gå ner till vandrarhemmet vid paus och stäng fönster!
Använd rökrutan och rök ingen annan stans.

16.23
§16d Motion 2022:3 Solskärmar och bucket hats/fiskehattar till materiallagret

Motionärerna föredrar motionen
Förbundsstyrelsen berättar om deras motionssvar (se bilden nedan)
Ekonomiutskottet: (se bilden nedan)

YRKANDEN:

EFTER PAUSEN

Debatten fortsätter.

(16.54) Årsmötet går till beslut som blev så här:

16.20
Information om AGERA
Vi får veta mer om hur det är att vara AGERA-volontär. Läs på Svenska kyrkans eller Svenska Kyrkans Ungas hemsida.

14.53
§16c Motion 2022:1 Framförhållning från förbundet

Läs handlingen och förbundsstyrelsens svar i häftet Motioner och motionssvar

Motionären föredrar motionen
Förbundsstyrelsen berättar om deras motionssvar som yrkar att motionen avslås
Organisationsutskottet: att avslå att-sats ett, men har lagt till ett yrkande

DEBATT
Första frågan ställs till alla distrikt: vilka har datum i sina verksamhetsplaner? Uppsala har det, men alla andra distrikt som yttrar sig säger att de inte har det.

Presidiet vill ha en egen bikupa – eftersom det kommit upp en ordningsfråga.
Ordningsfrågan handlar om en ”felskrivning” i utskottets protokoll där lydelsen på yrkandet inte är korrekt. Presidiet ställer frågan till årsmötet och det är möjligt att frångå regeln att inga nya yrkanden får ställas i plenum. I det här fallet handlar det om att det skulle bli möjligt att lyfta den ”korrekta” lydelsen som bevisligen finns på den yrkandelapp som lämnades in i utskottet (men alltså sedan fick en annan formulering i det justerade protokollet).
Presidiet ställer frågan till årsmötet om att frångå sammanträdesordningen och ta in det ändrade yrkande. Årsmötet beslutar ja till det.

TILLKOMNA YRKANDEN

Streck i debatten har begärts – 1. acclamation, 2. votering – 3. och det ska genomföras en rösträkning i VoteIt.

STRECK I DEBATTEN är beslutad efter rösträkning.

De som står på talarlistan går upp i talarstolen.

Debatten är avslutad.

Dags för att fatta beslut om §16b Motion: Framförhållning från förbundet.

Ordförande beskriver propositionsordningen.

Här är resultatet från omröstningen:

14.45
Information om Bibeläventyret
Vi får veta mer om Bibeläventyret genom Thomas Nilsson-Lill. Du kan läsa mer här.

Andreas Gerenmark och Santino Wedin informerar om Nattkampen.. Det är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Ungas fem sydligaste distrikt: Skara, Linköping, Växjö, Göteborg (som i år arrangerar) och Lunds stift.Temat i år är ”Kärleken är”. De saknar volontärer.

14.45
Mötet återupptas

14.30
Beslut har fattats för motion §16b Riksläger för alla åldersgrupper
Se beslutet längre ner i rapporteringen!
Mötet ajourneras så alla kan gå ut och ”få lite luft”.

13.40
Mötet återupptas
Motionen ”Riksläger för alla åldersgrupper” fortsätter debatteras. Den här rapporteringens anteckningar görs under den paragrafen (§16b) här nedanför.

13.32
Gästhälsning
Carina Etander Rimborg, 2:e vice ordförande i Kyrkomötet, ger en hälsning från Kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.
Hon lyfter De Ungas Kyrkomötet som väldigt betydelsefullt. DUK väljer ut ett antal av de motioner som kommit in till Kyrkomötet. De diskuteras och DUK skriver ett eget motionssvar utifrån vad Svenska Kyrkans Unga tänker. Den sista dagen på DUK finns även kyrkomötesledamöter in för diskussion. Carina hänvisar till att de motionssynpunkter som DUK avger ofta lyfts fram i både Kyrkomötets utskott och plenum. Hon menar att Svenska Kyrkans Unga genom detta ha en stor påverkansmöjlighet.

Agne Arnesson, vice ordförande i Stiftsstyrelsen i Skara sift. Han har hälsning både från Stiftsstyrelsen och biskop Åke Bonnier.

11.30
Lunch och gruppfoto

Efter lunchavbrottet fortsätter förhandlingarna med att beta av talarlistan för ärendet ”Riksläger för alla åldersgrupper”. Direktrapporteringen kring den motionen kan du fortsätta läsa om under det ärendet här nedanför.

(I direktrapporten förekommer det förkortningar: de finns listade högst upp, i inledningen, på rapporteringen)

10.20–14.30
§16b Motion 2022:2 Riksläger för alla åldersgrupper
Motionärerna föredrar handlingen.
Förbundsstyrelsen som yrkar avslag motiverar sitt motionssvar i talarstolen.

YRKANDEN:

DEBATT:
Det här är nog den fråga som väcker det största engagemanget av alla under det här RÅM:et!
Talarkön fylls på hela tiden! Det finns starka argument både för ett stort riksläger för alla åldrar och FS förslag att göra ett mindre läger för en snävare åldersgrupp.

Läs både motionen och FS motionssvar i häftet Motioner och motionssvar

Streck i debatten begärs (11.05) men avslås vilket innebär att debatten fortsätter. Talarkön är på ca 20 deltagare.

Streck i debatten begärs (11.19) och årsmötet beslutar om att sätta streck i debatten. Det samlas väldigt många som vill göra ett sista inlägg ! Presidiet ordnar nu med att lista och lotta talarordningen. Varje talare får prata i två minuter (om inte presidiet beslutar sig för att begränsa talartiden).
Det är 23 personer på talarlistan så den totala talartiden blir 45 minuter!

Lunch och gruppfoto

Tillbaka efter lunch – rapporteringen från debatten kring Riksläger fortsätter här.
Nu betas talarlistan av – just nu (kl 14.05) den 14:e på talarlistan av 21.

Nu är talarlistan avklarad. Motion §16b är färdigdebatterad och det är dags att rösta.

Bikupa (kl 14.20)

Debatten startade 10.20 och årsmötet går till beslut kl 14.25. Debatten har pågått i två timmar.

Presidiet information om hur röstningen går till. Vid rösträkning kommer det att ske i VoteIt.

Det blir votering på den tredje att-satsen – ingen rösträkning

Beslut är fattat kring motion §16b Riksläger för alla åldersgrupper! Att-satserna två, tre och fyra ”gick igenom”.

Mötet ajourneras.
Nu fortsätter rapporteringen högst upp igen.

—-

Här blir det ett hopp bakåt i tiden till förmiddagen.

10.03
Flams
De genomför en ”Limbo”, till musik, där de utsätter presidiet: att gå med ryggen böjd bakåt under ett hinder. Vem kommer under när hindret har sänkts som lägst?
Insamlingen är nu uppe i 5.000 kronor.

09.17
§16a Proposition 2022:2 Verksamhetsplan
Förbundsstyrelsen föredrar handlingen.
Ekonomiutskottet: föreslår bifall
Tro & identitetsutskottet: föreslår bifall
Organisationsutskottet: föreslår bifall

Debatt: En första fråga handlar om varför det inte finns datum angivna i v-planen. FS svar är att det v-planen handlar om VAD som ska genomföras inte hur och när.
Flera frågor ställs till förbundsstyrelsen som får svara.
Det står till exempel: ”Svenska Kyrkans Unga vill göra Fadern mer synlig och öka medvetenheten om hans gärningar genom kommunikation, teologisk fördjupning och utbildning. Detta är den andra delen av det sexåriga fördjupningsprojektet kopplat till treenigheten.” Flera vill lyfta frågan kring att texten, och andra delar, känns patriarkal. Varför, hur tänker FS kring detta, finns det diskussion kring detta i till exempel Arbetsgruppen för tro och identitet.
Debatten återvänder till frågan NÄR, med datum, kring delar ska genomföras – för att distrikt och lokalavdelningar ska kunna planera i god tid.
En annan fråga som också finns i handlingsplanen är att FS har som mål att vi ska öka både antalet lokalavdelningar och medlemmar.
FS har tillsatt en strategigrupp som analyserar och funderar framåt hur vi ska kunna lyckas med detta.
Hur tänker FS kring arbete med att även behålla de medlemmar vi HAR?
FS menar att detta också ingår i strategigruppens arbete.
FS säger också att även ni i lokalavdelningarna måste arbeta med de här frågorna kring att behålla medlemmar – men också rekrytera fler.
Bikupa.
Ny fråga: varje år krockar RÅM med Pride? Varför? Varför första veckan i augusti och inte andra veckan?
FS: vi måste ha det på sommarlovet. Vi har kommit fram till att den bästa helgen är just den här. Andra veckan har visat sig vara svår bland annat när det gäller att kunna hyra lokaler (eftersom vi ofta använder skolor för övernattning med mera – och de har redan börjat komma igång inför höstterminen.
Det blir en diskussion om att det finns andra Pridefestivaler i andra städer, men argument som kommer fram att det är främst den i Stockholm som är den riktigt stora (viktigaste) festivalen.”

RÅM går till beslut. Det finns bara ett yrkande.

Propositionen bifalls.

09.10
§16 Behandling av propositioner, motioner och interpellationer
Information kring att vi har två köer till talarstolen: en kö för de som inte sagt något i debatten (de har förtur), den andra kön är för de som redan varit uppe i talarstolen. Talartiden är 3 minuter.
Replik? Om det ställs en fråga till någon eller förbundsstyrelsen så kan den/styrelsen begära replik och får då direkt gå förbi talarkön och ge sin replik (1 minuter).
För propositioner kommer först förbundsstyrelsen föredra sin handling.
Efter det får de utskott som behandlat propositionen berätta vad de kommit fram till. Efter det blir det debatt.

09.10
Mötet återupptas

09.00
Information och gäster
– Gudstjänstgruppen: en fråga har kommit: kommer vi att sjunga lovsånger under mötet? Svar: kanske. Blir det inte nattmangling så finns det en planerad lovsångsgudstjänst.

Lördagen börjar med frukost och morgonbön. Kl 09.00 starar plenumförhandlingar.
Vi börjar på §16 Behandling av propositioner, motioner och interpellationer.
Vill du se dagordningen finns den i handlingen Övriga handlingar.


FREDAG 5 augusti

19.40
Mötet ajourneras
Ärendena kring föregående år har tagit kortare tid än vad presidiet planerat – därför blir det tidig ajournering i kväll.
Mötet återupptas i morgon kl 09.00.

19.03
§14 Granskning av föregående års verksamhet och ekonomi

§14a Verksamhetsberättelsen
Utskotten som behandlat verksamhetsberättelsen kommer först upp i talarstolen. Alla utskotten föreslår Riksårsmötet att den ska läggas till handlingarna.
Riksårsmötet beslutar att verksamhetsberättelsen för 2021 läggs till handlingarna.

§14b Årsredovisning
Förbundsstyrelsen berättar kortfattat om årsredovisningen och det underskott som finns med 51.000 kr. Anledningen är till stor del pandemin. Det blev ingen övrig debatt – däremot en diskussion om differens mellan summan i förvaltningsberättelsen och balansräkningen post kring eget kapital och skulder. Skillnaden är 300 kr. Årsmötet kom dock fram till att följa förbundsstyrelsens förslag till beslut om hur överskottsmedlen ska behandlas som finns i förvaltningsberättelsen. Det är den som även revisorerna fastslagit är rätt.
Riksårsmötet beslutar att fastställa årsredovisningen.

§14c Sakrevision
Sakrevisor Torsten Thorvaldsson föredrog revisionsberättelsen
Riksårsmötet beslutar att lägga sakrevisionsberättelsen till handlingarna.

§14d Räkenskapsrevisionsberättelsen
Det finns ingen räkenskapsrevisor på plats så presidieordförande läste upp de uttalanden som finns i revisionsberättelsen.
Riksårsmötet beslutar att lägga räkenskapsrevisionsberättelsen till handlingarna.

§15 Styrelsens ansvarsfrihet för 2021
Riksårsmötet beslutar att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021.
Beslutet var enhälligt.

19.01
Information om gällande talartider
Talartid för debattinlägg: 3 min
Replik och kontrareplik: 1 min
Pläderingstid: 2 min

18.58
§13 Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

18.58
Mötet återupptas

18.38
Presidiet och andra informerar
– Bättre ventilation i plenum i kväll?: den slogs ut i går i och med åskan. Vi hoppas det blir bättre nu.
– Ett socialt bingo finns utdelat: – Leta reda på en person som kan/är ”det här”. Exempel kan du virka, vad jobbar du med på förbundskansliet.
– Ung resurs (en möjlighet att göra praktik i en församling) informerar om att de finns i caféet där de gärna svarar på frågor.
– Information från Agera som har ett volontärprogram som är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga och ACT Svenska kyrkan. Länk till Agera finns på Svenska Kyrkans Ungas hemsida.
– Praktisk information inför fortsättningen i plenum:
Första punkten handlar om höga volymer – sorlet/bullret som är i plenumlokalen vid pauser är alldeles för högt.
Det ges också information om hur omröstningarna kommer att gå till. Först blir det omröstning genom acclamation (alla ropar ja för den att-sats de vill rösta på) om det är osäkert vilken att-sats som har störst stöd genomförs en votering (om någon ”kräver det”). I det fallet tittar presidiet utifrån hur många uppsträckta röstkort som verkar vara i majoritet. Är det osäkert även efter det blir det rösträkning. Blir det sluten omröstning (används alltid i personval) görs det i VoteIt.

18.28
Tillbaka i plenum
Direktrapporterna startar igen.

Nu under en stor del av fredagen finns det inte så mycket att rapportera eftersom …
… dagens program handlar i stort om idétorg och utskottsförhandlingar.
Det är frukost kl 07.30 och därefter andakt kl 08.45. Kl 09.00 startar idétorget (vad det innebär finns förklarat kort under torsdagens rapportering).
Därefter följer två pass med utskottsförhandlingar: Pass ett på förmiddagen och efter lunch pass två. Innan återsamling i plenum serveras middag. Eftersom vi äter i två matlag så kommer hälften av deltagarna att ha distriktsträffar för att få en möjlighet att berätta för varandra om utskottsarbetet och diskutera de olika frågorna som kommer att komma upp i plenum.

När plenum återupptas 18.30 – då är även direktrapporteringen tillbaka.


21.25
Årsmötet ajourneras
Mötet ajourneras till kl 10.00.
Morgondagens program börjar med idétorg kl 09.00. På idétorget finns möjlighet att prata och diskutera med de som lämnat in motioner. Förbundsstyrelsen finns på plats för att prata om sina propositioner.

21.20
Hälsning från Biskop Mikael Mogren, Västerås stift
Han skickar den via Erik Widenfalk som är ungdomsrådgivare till biskopen.

21.10
§11 Presentation av verksamhetsberättelse från föregående år
Förbundsstyrelsen gör ett utdrag av viktiga händelser under 2021 som finns i verksamhetsberättelsen.
Här hittar du den.

21.10
§10 Fastställande av nomineringsstopp
När är sista tillfälle att lämna in nomineringar till de olika valen? Förbundsstyrelsen föreslår att nomineringsstoppet infaller vid öppnandet av §17 Pläderingar (där alla som vill får gå upp i talarstolen och berätta varför just han/hon/hen som är nominerad borde bli vald).

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

21.08
Mötet återupptas

21.08
Önskan från presidiet
Många i plenum har uttryckt att det är ”olidligt varmt” (att det åskar och regnar utanför verkar inte hjälpa). Presidiet uttrycker därför en önskan om att de som inte är ombud, förbundsstyrelse eller måste vara i lokalen av annan orsak, lämnar den och kanske besöker kaféet där det går att följa kvällens resterande möte via livestream..

20.55
Mötet ajourneras
Årsmötet återupptas kl 21.05.

20.40
§9 Presentation av valberedningens förslag
De som nomineras till förbundsstyrelsen presenterar sig själva med videor på storbildsskärmen.

Du hittar valberedningens förslag i häftet Övriga handlingar

20.35
§8 Inrättande av utskott och val av presidium i utskotten
Valberedningen berättar om sitt förslag:

Förbundsstyrelsen yrkar på vilka utskott som ska finnas – och hur ärendena ska fördelas.

Både inrättande av utskott, fördelning av ärenden och utskottspresidier beslutades enligt förslagen.

20.10
§7 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan bestämmer i vilken ordning ärendena ska tas upp
Du hittar förslaget i häftet Övriga handlingar

Förbundsstyrelsen har upptäckt att punkten ”Inrättande av utskott fallit bort (eftersom vi haft två RÅM och vi då inte hade utskott så har den missats).
Förbundsstyrelsen yrkar därför att den punkten ska föras in). Det görs genom att ändra §8 till: ”Inrättande av utskott och utskottspresidier”
Årsmötet beslutar enligt förslaget med tillägg av yrkandet angående §8.

20.15
§6 Fastställande av sammanträdesordning
Sammanträdesordning kan liknas vid vilka ”regler” som ska gälla under förhandlingarna på årsmötet.
Du hittar förslaget i häftet Övriga handlingar
Årsmötet beslutar enligt förslaget.

20.00
§5 Val av justerare och rösträknare

19.50
Gemensamt trams
Förbundsstyrelsen leder – och alla dansar till Les pouces en avant (tchic et tchac han han) – Kris Law.

19.45
Mötet återupptas

19.30
Information och hälsning
Rebecca Lundberg (ansvarig för mötesbyrå – och även diakon) informerar om telefonnummer för nattvakt och nattjour.
Hon berättar också om att det går att få samtal med präst eller diakon.
Det finns även en rökruta (ska enligt tidigare årsmötesbeslut finnas på varje arrangemang). Rutan är längst ner på parkeringen.

Vi får också en varm och uppmuntrande hälsning från Daniel Tisell som är Kyrkostyrelsens andre vice ordförande.

19.20
Alla samlas i plenum igen
Det är snart dags för beslut om ytterligare ”formaliaärenden”.
Det ska bland annat väljas justerare och rösträknare, fastställas vilka utskott vi ska ha och vilka som väljs att leda utskotten – alltså presidierna som består av ordförande och sekreterare.
Förbundsstyrelsen har föreslagit att det ska finnas tre utskott:
– Tro & identitetsutskottet
– Organisationsutskottet
– Ekonomiutskottet.

Senare i kväll presenteras ett förslag på vilka ärenden utskotten ska diskutera.

17.40
Mötet ajourneras för middag
Vi får äta i två omgångar så mötet återupptas igen kl 19.30.

17.35
Presentation och information från presidiet
– Hur nominerar jag någon?
– Hur yrkar jag?
– Diskussioner, idéer, yrkanden och omröstningen kommer att ske i VoteIt (ett app för att genomföra omröstningar. De två åren när vi haft digitala årsmöten har vi använt VoteIt och det har fungerat väldigt bra). Alla på mötet kan logga in i VoteIt och följa frågor, diskussionsinlägg och svar från andra ombud och förbundsstyrelse som dyker upp i flödet. Det går också att se vilka yrkanden som läggs.
Naturligtvis är det bara ombud som har kan rösta.

17.30
§4 Val av presidium för Riksårsmötet
Valberedningen presenterar sin nominering och RÅM beslutar enligt deras förslag.

17.25
§3 Fråga om Riksårsmötets behöriga utlysande
RÅM beslutar att årsmötet är utlyst på rätt sätt (enligt stadgarna).

17.20
§2 Fastställande av röstlängd
Tova gör ett upprop för att fastställa vilka ombud som är på plats.
Röstlängden fastställs till 121 ombud (antalet kommer att justeras under hela mötet utifrån hur många ombud som finns på plats).

17.00
§1 Öppnande av Riksårsmötet
Förbundsordförande Tova Mårtensson inleder med en bön och tänder årsmötesljuset. Hon förklarar också Riksårsmötet 2022 för öppnat.
Stort jubel!
Vår egen årsmötessång spelas med ”musikvideo” på stora skärmen. Hela förbundsstyrelsen (FS) kommer in och gör en dans till sista versen/refrängen.
Nu berättas det också om att FS kommer att genomföra ”trams” under mötet. Det har blivit en tradition att ju mer pengar som samlas in under RÅM (pengarna ska i år gå till ACT Svenska kyrkan och deras arbete med Tro och lärande) desto mer – och värre, vad vi kallar ”trams”, kommer FS att göra (tidigare år har mycket pengar samlats in och då har bland annat ordförande och vice ordförande klippt håret på varandra. Det har varit både klädbad, sketcher danser och andra upptåg).
Alla deltagare uppmuntras att lämna förslag på vad ”tramset” ska bestå av.
Längre upp på den här sidan finns en QR-kod/Swishnummer där du också gärna får vara med i insamlingen. Skriv kanske en kort hälsning!

16.45
Information
Först ger Christian Olsmalm, som är arrangemangssamordnare på förbundskansliet och har planerat RÅM22, information till deltagarna: utrymning, beredskap (att det finns hjälp att få även under natten). Han berättar också om de policydokument som Svenska Kyrkans Unga har, bland annat kring mobbing och trackaserier samt vår drogpolicy.

Även om föredragningslistan inte är fastställd börjar vi med att följa den. Du hittar den i häftet Övriga handlingar

I direktrapporteringen hittar du paragraferna (§) som behandlas i blå text.

14.00
Årsmötesskola
På årsmötesskolan får alla deltagare på ett roligt sätt veta hur ett årsmöte går till. Det är två olika skolor: en för de som tidigare varit på årsmöten och en för de som behöver lite mer grundläggande kunskap.
Det är medlemmarna i Demokratigruppen, en av Svenska Kyrkans Ungas nationella arbetsgrupper som håller i skolorna.
Bland annat används ”Kahoot”: med en app i telefonen får deltagarna delta genom att svara på frågor med fyra svarsalternativ. Ett av svaren är rätt – efteråt förklaras och diskuteras varför just det alternativet är rätt och vilka fel/brister de andra alternativen har.

12.30
Incheckningen öppnar

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.