Riksårsmötet 2019

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla 13 distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året. År 2019 var Riksårsmötet rum på Folkets hus i Hallunda centrum söder om Stockholm, i Stockholms distrikt, den 8-11 augusti.

Beslut från mötet

Här nedan kan du läsa om vilka beslut som tas under Riksårsmötet 2019. (Här hittar du handlingarna som togs upp under mötet). Här hittar du justerat protokoll.

Propositioner

Verksamhetsberättelsen för 2018 lades till handlingarna.

Resultat- och balansräkning för 2018 fastställdes och årsredovisningen för 2018 lades till handlingarna. Överskottsmedlen ska disponeras så att i ny räkning överförs 7 251 203 kronor.

Proposition 2019:1 Stadgeändring angående verksamhetsplanering bifölls med kvalificerad majoritet och ansågs dessutom omedelbart justerad.

Proposition 2019:2 Verksamhetsvision bifölls.

Proposition 2019:3 Verksamhetsplan 2020 bifölls.

Proposition 2019:4 Rambudget 2020 och preliminär rambudget 2021 bifölls med en ändring, att 35 000 kronor överfördes från posten ledning till posten övrigt i rambudget för 2020 och preliminär rambudget för 2021.

Proposition 2019:5 Valberedningens förslag bifölls.

Proposition 2019:6 Stödmedlemskapsavgift bifölls och medlemsavgift för stödmedlemmar fastställdes till 500 kronor.

Proposition 2019:7 Tillägg till Påverkansdokumentet 2018-2021 inför kyrkovalet 2021 bifölls med ett tilläggsyrkande, att Svenska kyrkan till 2035 har klimatkompenserande åtgärder som motsvarar det dubbla av organisationens utsläpp.

Motioner

Motion 2019:1 Representation för framtiden avslogs.

Motion 2019:2 Demokratisk tillika antirasistisk och feministisk organisation avslogs.

Motion 2019:3 Barn på De Ungas Kyrkomöte bifölls.

Motion 2019:4 Mål i medlemskampanjerna avslogs.

Motion 2019:5 Demokratiutbildning – motionens att-sats avslogs. Riksårsmötet beslutade istället, att förbundsstyrelsen får i uppdrag att, inom ramen för eller som komplement till den kommande strategin för ungas demokratiska organisering i Svenska kyrkan, ta fram en demokratiutbildning senast år 2022.

Personval

Val till förbundsstyrelsen

Förbundsordförande, 2 år
Jakob Schwarz, Uppsala

Vice förbundsordförande, 2 år
Tova Lövgren, Luleå

Förbundsstyrelseledamöter, 2 år
Sofia Carlsson, Västerås
Emma Svärd, Uppsala
Beata Gustafsson, Stockholm
Simon Wiebe, Linköping
Jonathan Lind, Strängnäs

Förbundsstyrelseledamöter fyllnadsval, 1 år
Sofi Andersson, Skara
Rasmus Christensen, Skara
Celine Torstensson, Lund
Tova Mårtensson, Lund

Val av räkenskapsrevisorer, 1 år

Auktoriserad: Karin François
Förtroendevald: Johan Berkman

Auktoriserad suppleant: Mattias Eklöf
Förtroendevald suppleant: Amanda Carlshamre

Val av sakrevisorer, 1 år

Ordinarie: Jon Falk, Luleå
Ordinarie: Anneli Persson, Uppsala
Suppleant: Markus Brunkvist, Stockholm
Suppleant: Lisa Lottadotter Gerenmark, Skara

Val av valberedning

Val av valberedningsledamöter, 2 år
Mikael Bengtsson, Luleå
Elvira Donnerlid Stockholm

Val av valberedningsledamöter, 1 år
Philippa Kovero Uppsala
Isak Reisberg, Stockholm

Frågor?

Kontakta utbildnings- och arrangemangssamordnare Maria Hammarström på mejl maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se eller telefon 018-640 645.