Välkommen till DIREKTRAPPORT RÅM23!


Här kan du, i ”realtid”, följa vad som händer under Riksårsmötet som i år hålls i Jönköping 3–6 augusti.

Brasklapp! Jag, Stefan (stefan.cederlof@svenskakyrkansunga.se), som skriver direktrapporten kan absolut ha missuppfattat några beslut (vissa ärenden har varit väldigt snåriga och krångliga). Det är det slutgiltiga, justerade protokollet, som är ”sanningen”.

Läs mer om Riksårsmötet 2023 här.
Årsmötet sänds även direkt på YouTube. Här kan du se sändningen.
Det är uppehåll i sändningen när mötet är ajournerat.

Anteckningarna läggs upp så den senaste dagen kommer högst upp.
Förkortningar som kommer att användas:
FS=Förbundsstyrelsen
LA=Lokalavdelning/-ar
V-plan=Verksamhetsplan
RÅM=Riksårsmötet
Flams=”Förbundsstyrelsen tramsar för pengar”. Det betyder att de gör något ”roligt”. Det blir bättre/värre vart efter hur mycket pengar som samlats in.

Övrigt:
Samtalspaus = då blir det en paus i debatten för att ombuden ska kunna diskutera det vi pratar om med de som precis sitter intill.
Coacher och stoppskyltar = ibland blir det tveksamheter om vad som händer eller något som har blivit otydligt. De ledamöter som känner att de behöver ”få hjälp” att förstå kan räcka upp en stoppskylt som ligger på alla bord. Så länge en stoppskylt är i luften stoppas förhandlingen tills dess alla stoppskyltar tagits ned. En av coacherna kommer till bordet och hjälper till att förklara. Coacherna är för det mesta deltagare som varit med i många av våra årsmöten och är införstådda både i de ärenden som behandlas men också själva sammanträdesproceduren.
Streck i debatten = årsmötet röstar om att ”avrunda” debatten. Säger årsmötet ja får alla som vill anmäla sig till talarlistan, den lottas och alla får göra ett inlägg var.
Plädering = Vid val finns det möjlighet att prata om en nominerad person. Plocka fram de egenskaper som gör att just hen passar för uppdraget det gäller. Pläderingarna är en egen punkt i dagordningen.
Omröstning i tre möjliga steg (enligt sammanträdesordningen):
– Acclamation: ordförande läser upp yrkandet och de som stödjer det ropar ja. Presidiet frågar sedan om någon är mot – som då ropar ja.
– Votering: ordförande gör samma uppläsning men nu sträcker ombuden upp sitt röstkort så presidiet visuellt kan se vilket alternativ som fått flest röster.
– Rösträkning: rösterna räknas både för de som röstar för ett förslag och de som röstar mot.

Sidan uppdateras inte automatiskt i din webbläsare – du måste själv uppdatera för att se nya inlägg.

Varje gång plenum startar på nytt efter pauser och andra avbrott spelas ”Rösta för Jesus” för att samla alla ombud. Titta på den här.

Bidra till Riksårsmötets insamling som i år kommer att gå till ACT Svenska kyrkan och deras arbete med Fred och demokrati.
Swisha valfritt belopp till: 123 389 3658.Här finns länkar till de handlingar som finns inför årsmötet och här ett ramschema.


SÖNDAG 6 AUG
Dagens program:
07.30–9.00 • Frukost
09.30–10.40 • Plenum (avtackningar och avslutning)
11.00 • Högmässa i Sofiakyrkan

Det börjar med ganska mycket ”trams”.

Mötet öppnas (10.03)

Avtackning av alla volontärer och förbundskansli.

RIKSÅRSMÖTETS AVSLUTANDE

Nya förbundsordförande Clara Olsson kommer upp på scenen.
Hon ber en bön för oss alla.

Och avslutar Riksårsmötet 10.15.

Nicole Ridegård berättar att Rikslägret nästa år 17-19 maj på Rättviks stiftsgård. Lägret riktar sig till åldersgruppen 18+.

Tova Mårtensson kommer upp på scenen för att tacka av de förbundsstyrelseledamöter som nu inte längre sitter i styrelsen.

Viktor Joelsson avtackar i sin tur Tova för hennes arbete som förbundsordförande.

Tova håller ett tal om sin väg inom Svenska Kyrkans Unga.

10.45 alla lämnar plenumlokalen för att gå till Sofiakyrkan för högmässa.


LÖRDAG 5 AUG
Dagens preliminära program:
07.30–9.00 • Frukost
08.45 • Morgonbön
09.00 • Plenum
11.30–13.30 • Lunch/distriktsträff
13.30 • Plenum
17.00–18.30 • Middag
18.30 • Plenum
21.00 • Kvällsandakt
21.30 • Kvällsfika
23.00 • Tyst för natten
Alternativt: nattmangling 22.00–24.00

Nu öppnar förhandlingarna igen (kl 09.00). Idag handlar det främst om att behandla resterande motioner och propositioner samt genomföra alla val. De är många så det blir en tuff dag!
Fortsättning på: §17 MOTIONER och PROPOSITIONER som du hittar här

§2023:5 Försoningsprocess med samerna (proposition)
Förbundsstyrelsen föredrar sin proposition med att-sats:
– att ställa sig bakom ‘Handlingsplan: Åtaganden kopplade till Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket 2022–2031’
Tro- och identitetsutskottet ställer sig bakom förbundsstyrelsens proposition

BESLUT: att anta förbundsstyrelsens proposition

§2023:3 Rambudget 2024 och prel. rambudget 2025 (proposition)
Förbundsstyrelsen föredrar sitt förslag. Under beredningen av propositionen har FS lämnat en tilläggsproposition där förslaget till rambudget ändrats främst beroende på en omorganisation samt en flytt av förbundskansliet till Kyrkokansliet. FS yrkar därför på avslag av det ursprungliga förslaget till rambudget till förmån för tilläggspropositionen.
Ekonomiutskottet har tilläggsyrkanden:
– att lägga till och förtydliga att det är skrivet i tusen kronor i Propositionen 2023:3 samt tilläggspropositionen 2023:3:1
– att i propositionen 2023:3 samt tilläggspropositionen 2023:3:1 under posten Globalt lägga till i förklaringen ”samt Globala arbetsgruppen” i slutet av första meningen
– att fastställa rambudget för 2024 och preliminär rambudget för 2025 enligt förbundsstyrelsens tilläggsproposition 2023:3:1 med gjorda ändringar

Årsmötet beslutade att anta förbundsstyrelsens reviderade förslag till rambudget med ekonomiutskottets ändringsförslag.

§2023:1 Verksamhetsplan för 2024 (proposition)
Förbundsstyrelsen presenterar sitt förslag och yrkar på att den ska antas.
Ekonomiutskottet har två yrkanden:
– att lägga till en punkt under ”Växa i tro och ansvar” som lyder sådan ”Förbundsstyrelsen vill genomföra ett rikstäckande läger”
– att anta verksamhetsplanen för 2024 med gjorda ändringar

Årsmötet beslutar att anta propositionen med Ekonomiutskottets tilläggsförslag.

§2023:2 Preliminär verksamhetsplan för 2025 (proposition)
Förbundsstyrelsen presenterar sitt förslag och yrkar på att den ska antas.
Ekonomiutskottet föreslår att propositionen antas.

Årsmötet beslutar att anta propositionen.

Biskop Mikael Mogren (Västerås stift) är på plats och lämnar en hälsning

Motion 2023:04 och Motion 2023:05 Kost på Svenska Kyrkans Ungas arrangemang

Motionärerna presenterar sina motioner med att-satserna:

2023:04
– att riva upp beslutet som togs på Riksårsmötet 2017 under motion MOTION 2017:9 som lyder ”att samtliga måltider vid Svenska Kyrkans Ungas riksarrangemang ska vegetariska
– att animalisk kost ska vara ett tillval vid anmälan på Svenska Kyrkans Ungas riksarrangemang
– att animalisk kost ska vara ett tillval i anmälan och kostnaden för eventuell extra catering kommer läggas på lägeravgiften

2023:05
– att erbjuda deltagare valet mellan vegetarisk och animalisk kost på Riksarrangemang i SKU samt att rekommendera Distrikten att följa Riksårsmötets beslut

Förbundsstyrelsen presenterar sitt förslag
– att avslå motion 2023:04 och 2023:05 i helhet

Tro- och identitetsutskottet har två yrkanden:
– Att uppdra förbundsstyrelsen att ta fram tydligare och enklare instruktioner för hur man går till väga när man behöver anpassad kost
– Att uppdra förbundsstyrelsen att se till att det serveras varierad och näringsrik vegetarisk kost under SKU:s arrangemang

Ytterligare ett yrkande har lämnats:
– att minst ett mål om dagen utöver frukost och eventuell kvällsfika vid Svenska Kyrkans Unga riksarrangemang ska vara vegetariskt

Nu börjar debatten

Streck i debatten begärs men röstas ner så debatten fortsätter

Samtalspaus begärs och det blir det fram till kl 11.10

Debatten kommer igång igen och direkt begärs streck i debatten. Det blir votering samt också begäran om rösträkning

Det blir streck i debatten
Alla som vill tala anmäler sig och ordningen lottas. Det blir 24 på talarlistan.

LUNCHPAUS

MÖTET ÅTERUPPTAS nu när klockan är 13.34

Förhandlingarna fortsätter med att de som anmält sig till talarlistan för ärendet
Motion 2023:04 och Motion 2023:05 Kost på Svenska Kyrkans Ungas arrangemang där streck i debatten beslutats.
Nu 14.02 är det tre talare kvar.
Nu är talarlistan tom (kl 14.06). Presidiet förbereder omröstning.

Innan dess blir det TRAMS

Nu startar beslutsprocessen (kl 14.35)

Omröstningen har startat

BESLUT BLEV
BIFALLNA ATT-SATSER
– Att uppdra förbundsstyrelsen att ta fram tydligare och enklare instruktioner för hur man går till väga när man behöver anpassad kost
– Att uppdra förbundsstyrelsen att se till att det serveras varierad och näringsrik vegetarisk kost under SKU:s arrangemang

Motion 2023:06 Vi behöver hjälp!
Presidiet läser upp motionen eftersom motionärerna inte finns på plats.

BESLUT: Motionen avslås

Motion 2023:07 Av barn och unga för barn och unga!
Återkommer även kring det här ärendet.

BESLUT:
– Att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram en strategi om hur barn i olika åldrar blir delaktiga och syns i förbundets kanaler.
– Att anse den fjärde att-satsen vara besvarad (yrkande från Tro- och identitetsutskottet).
– Att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram ett material kring inkludering av barn och unga i teologiska samtal (yrkande från Tro- och identitetsutskottet).

TRAMS

Mötet ajourneras till kl 16.15.

Motion 2023:07 2023:08 Förenkla färdsätt, öka gemenskap!
BESLUT: Motionen avslås

Motion 2023:09 Ändring i drogpolicyn kring energidricka
Motionen föredras med att-satsen: ”att uppdra Förbundsstyrelsen att ändra i sin Alkohol-och drogpolicy för att tillåta energidryck för deltagare över 15 år”
FS föredrar sitt motionssvar: yrkar på avslag
Tro- och identitetsutskottet: yrkar på avslag

Det blir debatt.

BESLUT: Motionen avslås/anses besvarad

Motion 2023:10 Det är dags att Svenska Kyrkans Ungas medlemssidor får ett ansiktslyft!
Motionen föredras där att-satserna är:
– att Förbundsstyrelsen ska vara klara med detta innan årsskiftet 2023/2024
– att ge Förbundsstyrelsen i uppgift att genomföra en uppdatering av medlemssidorna som ska framhäva Svenska Kyrkans Unga på ett tydligare och modernare sätt

Förbundsstyrelsen yrkar på avslag

Organisationsutskottet yrkar på avslag

Två andra yrkanden finns:
– att Förbundsstyrelsen ska vara klara med detta innan Riksårsmötet 2024
– att ge förbundet i uppdrag att kontinuerligt tillhandahålla distrikten uppdateringar gällande medlemssidornas uppdateringar tills den nya medlemssidorna är färdiga

Det blir debatt

MÖTET AJOURNERAS FÖR MIDDAG som dessutom är fest för Svenska Kyrkans Ungas 30-årsjubiléum. (Mötet återupptas 18.30)

Efter middagen skickar Stockholms stifts biskop Andreas Holmberg en videohälsning från Pride-tåget i Stockholm innan förhandlingarna återupptas.

NU återupptas förhandlingarna!

Några talare finns kvar på talarlistan.

Ärendet ”Motion 2023:10 Det är dags att Svenska Kyrkans Ungas medlemssidor får ett ansiktslyft!” är färdigdebatterad och nu ska beslut fattas.

BESLUT: Motionen avslås i sin helhet

Valberedningen presenterar sina förslag till förbundsordförande, vice förbundsordförande och val till förbundsstyrelse.

Motion 2023:11 Lokalavdelningsårsmöten med barn
Motionens att-sats:
att uppdra förbundsstyrelsen att ta fram material för genomförande av lokalavdelningsårsmöten med barn (0–12 år)

Förbundsstyrelsen yrkar på att bifalla motionen

Organisationsutskottet yrkar på att bifalla motionen

BESLUT: Motionen bifalls

Motion 2023:12 Motion om ersättning vid förlorad arbetsinkomst
Motionären föredrar motionen med att-satsen:
– ”att ge förbundsstyrelsen i uppgift att se över med Svenska kyrkan ifall det är möjligt med ersättning för förlorad arbetsinkomst för unga vid arbete som ledare i församling.”

Förbundsstyrelsen yrkar på avslag
Organisationsutskottet yrkar på avslag

BESLUT: Motionen avslås

Mötet ajourneras till kl 19.40

När mötet samlas igen återupptas det med TRAMS

Information från Normgruppen

§18 Pläderingar
Ärendet ”öppnas” men det blir först en ajournering till kl 20.30.
Mötet återupptas nu kl 20.45.
Det börjar med en ”hearing” där de som är nominerade till förbundsordförande och vice förbundsordförande får möjlighet prata om sig själva – så att deltagarna på RÅM och de som följer livestreamen får veta lite mer om kandidaterna.

Hearingen är avslutad och en kvällsandakt tar vid.

Pläderingarna fortsätter och är nu avslutad.

Förhandlingarna ajourneras nu 23.50 till 00.15.

Det är dags för valen:

• Förbundsordförande
• Vice förbundsordförande
• Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
• Fyllnadsval till förbundsstyrelsen
• Revisorer
• Valberedning

(Det är födelseåret som anges inom parantes.)

§19 Val av förbundsordförande

Mandatet är på två år.

Nominerade är:
• Noa Edwardsson, Växjö distrikt (2001)
• Clara Olsson, Lunds distrikt (1997)

BESLUT: Efter sluten omröstning väljer Riksårsmötet 2023 Clara Olsson till förbundsordförande på två år.

§20 Val av vice förbundsordförande

Mandatet är på två år.

Nominerade är:
• Noa Edwardsson, Växjö distrikt (2001)
• Selina Lundin, Västerås Distrikt (2000)
• Fredrik Hinton, Lunds distrikt (1998)
• Santino Wedin, Göteborgs Distrikt (2005)

BESLUT: Efter sluten omröstning väljer Riksårsmötet 2023 Noa Edwardsson till vice förbundsordförande på två år.

Övriga val som också genomfördes:

§21:(1-2) Ledamöter till förbundsstyrelsen
• Fredrik Hinton, Lunds distrikt (1998)
• Pelle Eriksson, Västerås Distrikt (2005)
• Ebba Lindkvist, Linköpings distrikt (2001)
• Mårten Bjöörn, Uppsala distrikt (2002)
• Ellinor Strid, Växjö distrikt (1998)

§22:(1-2) Räkenskapsrevisorer samt räkenskapsrevisorssuppleanter
Ordinarie
• Karin François (auktoriserad revisor)
• Johan Berkman (lekmannarevisor)

Suppleanter
• Mattias Eklöf (auktoriserad revisor)
• Victor Månsson (lekmannarevisor)

§22:(3-4) Sakrevisorer samt sakrevisorssuppleanter
Ordinarie

Suppleanter
Markus Brunkvist
Daniel Rohne

§23:(1-3) Valberedning
• Emma Svärd, Växjö distrikt (1997) (fyllnadsval – sammankallande)
• Olivia Lundegårdh, Uppsala distrikt (1997) (fyllnadsval)
• Erik Jildeteg, Stockholms distrikt (2001) (fyllnadsval)

Resultatet av några av dessa val redovisas här i direktrapporten i morgon

MÖTET AJOURNERADES (KL 01:30) TILL I MORGON KL 09:30
Det är endast Riksårsmötets avslutande som finns kvar på dagordningen till i morgon


FREDAG 4 AUG

DAGENS PLANERADE PROGRAM
07.30–09.00 • Frukost
08.45 • Morgonbön
09.00–10.00 • Idétorg
10.15–11.30 • Utskottsförhandlingar
11.30–13.00 • Lunch
13.00–16.30 • Utskottsförhandlingar
16.30–18.30 • Middag/distriktsträff
18.30–21.00 • Plenum
21.00 • Kvällsandakt
21.30 • Kvällsfika
23.00 • Tyst för natten

Det här innebär att direktrapporteringen återupptas när Plenum inleds.

Öppnandet av plenum efter dagens arbete är lite försenat – beräknad tid är 19.15.

Under tiden presenterar sig våra nationella arbetsgrupper.

Vi får också en videohälsning från Ärkebiskop Martin Modéus.

Mötet har återupptagits kl 19.18.

§14. Föregående årsmötesprotokoll
FS yrkar på att protokollet ska läggas till handlingarna – vilket också beslutades.

§15. Granskning av föregående års verksamhet och ekonomi

§15a FS presenterar i korthet verksamhetsberättelsen och föreslår att den läggs till handlingarna
Ekonomiutskottet föreslår att den ska läggas till handlingarna med vissa detaljrevideringar.
Beslutet blev att lägga den till handlingarna med Ekonomiutskottets ändringsförslag.

§15b Förbundsstyrelsen presenterar årsredovisningen
Förbundsstyrelsen förelår att årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning samt överföra överskottsmeddlen (8.283.679) enligt förslag i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
Ekonomiutskottet styrker FS yrkande.

Detta blev också beslutet.

§15c Sakrevision
Sakrevisorerna föreslår RÅM att lägga sakrevisionsberättelsen till handlingarna.
Ekonomiutskottet yrkar likadant.

Det blev också beslutet.

§15d Revisionsberättelse
Kanslichef Kerstin Fagerlund föredrar sammanfattningen av revisorernas revisionsberättelse. Där framgår att revisorerna föreslår årsmötet att bevilja FS ansvarsfrihet för 2022.
Ekonomiutskottet yrkar på att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§16 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet och förvaltning. Beslutet är enhälligt.

§17 MOTIONER och PROPOSITIONERsom du hittar här

Motion 2023:01 – Fysiskt Riksårsmöte för Svenska Kyrkans Unga 2024
Debatt om motionen och FS motionssvar.
Årsmötet beslutade att avslå motionen i sin helhet

Motion 2023:02 – Påskyndat Riksläger
Debatt om motionen och FS motionssvar.
Årsmötet beslutade att avslå motionen i sin helhet

• Mötet ajournerades kl 20.45 och återupptas kl 22.15

Proposition 2023:4 Stadgeändring angående val av årsmötespresidium
Propositionen debatteras (innan en kort paus [till 23.00] och beslut).
Organisationsutskottet har lagt egna yrkanden.

Beslutet blev:
att i §6 Riksårsmöte ändra från “Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter, ledamöter och sammankallande i valberedningen väljs på två år. Revisorer väljs på ett år.” till “Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter, ledamöter och sammankallande i valberedningen väljs på två år. Revisorer, ledamöter i årsmötespresidium och ersättare till ledamöter i årsmötespresidium väljs på ett år.”
Det fanns också ett yrkande att beslutet skulle bli omedelbart justerat – eller att stadgeändringen ska träda i kraft först 2024.
Det blir rösträkning. Beslutet blev att stadgeändringen ska träda i kraft 2024.

Motion 2023:03 Tillgänglighet i den grafiska profilen

Motionären har yrkat:
– att uppdra åt förbundsstyrelsen att se över tillgängligheten i den grafiska profilen. AVSLAG

FS har yrkat:
– att avslå motionen i sin helhet
– att uppdra åt förbundsstyrelsen att se över den grafiska profilen
– att i översynen av den grafiska profilen ta särskild hänsyn till tillgänglighet och inkludering

Organisationsutskottet har lämnat ett yrkande:
– att i översynen av den grafiska profilen ta särskild hänsyn till tillgänglighet och inkludering. BIFALL
– att uppdra åt förbundsstyrelsen att se över den grafiska profilen. BIFALL

Motionen diskuteras.

FÖRHANDLINGARNA AJOURNERAS TILL I MORGON


TORSDAG 3 AUG

På programmet idag står:
• Incheckning

• Årsmötesskolor

• Inledningsgudstjänst

Innan mötet öppnades läste förbundsstyrelsen upp ett ställningstagande om hur vi ska komma ihåg att bemöta varandra på våra arrangemang. Läs ställningstagandet här.

• Kl 17.10 Tova Mårtensson öppnar RÅM23

• Middag

• Förhandlingar
§1 Fastställande av röstlängd (fastställd till 122 obmud). Röstlängden justeras sedan löpande under mötet.

§2 Fråga om Riksårsmötets behöriga utlysande

§4 Val av presidium för Riksårsmötet
Till ordförande valdes:
– Tova Hägglund
– Carl Osterman
– Mårten Björn

Till sekreterare valdes:
– Oskar Bailar Edholm
– Simon Wiebe
– Kajsa Andersson

Biskop Eva Nordung-Byström, Härnösands stift, är på plats och lämnar en hälsning till årsmötet

Förbundsstyrelsen presenterar sin ”tramsinsamling” (läs ovan vad trams står för). 12.500 kr är insamlingsmålet i år!

§5 Val av justerare och rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes:
– Sofie Karlsson
– Linda Sigvardsson
– Hampus Stensson
– Alva Johansson
– Molly Viklund

§6 Fastställande av sammanträdesordning
– Sammanträdesordningen antogs enligt förbundsstyrelsens förslag.

§7 Fastställande av föredragningslista
Förbundsstyrelsen yrkar under mötet på att bryta ut Interpellationer från §16 och istället lägga in den som §12 för att interpellationerna ska ha blivit behandlade innan idétorget. Detta skulle innebära att föredragningslistans paragrafnummer konsekvensändras.
Distriktsstyrelsen i Stockholm har skickat en motion – men till fel epostadress vilket innebar att den kom in för sent. Det är stadgarna som styr sista motionsdatum. Presidiet beslutar därför att yrkandet inte ska behandlas.

– Föredragningslistan antogs med förbundsstyrelsens ändringsförslag.

Mötet ajourneras till kl 22

§8a Inrättande av utskott
Årsmötet beslutade enligt förslag att det ska finnas tre utskott
§8b Val av utskottspresidier
Val enligt valberedningens förslag
§8c Fördelning av ärenden till utskotten
Fördelningen av ärendena görs enligt förslag

§9 Valberedningens förslag presenteras

§10 Nomineringsstopp
Förbundsstyrelsen föreslår att nomineringsstoppet infaller när §18 Pläderingar tas upp till behandling – vilket också blev beslutet.

§11 Presentation av verksamhetsberättelsen.
FS presenterar Verksamhetsberättelsen för 2022.

§12 Interpellationer
De finns i det här häftet.
Årsmötet beslutade att anse interpellationerna besvarade.

Mötet ajourneras nu kl 23.08 och plenum återupptas i morgon kväll. Resten av dagen är det Idétorg och utskottsförhandlingar.
Direktrapporteringen fortsätter när plenum återupptas.


Frågor om RÅM23?

Maila kommunikatör Cecilia Bergström, cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se

 

Vill du följa mötet via video live kan du göra det här.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.