Svenska kyrkans skogsutredning

Bra att veta

Svenska kyrkan förvaltar stora områden skog (ett större geografiskt område än hela Öland och Gotland tillsammans) och jord och väldigt stora fonder (över 4 miljarder kronor). Det är stiften som har detta uppdrag. På senare år har det varit mycket diskussioner om hur kyrkans skogar sköts och om det är hållbart. Därför tillsattes skogsutredningen.

Utredningen ska framför allt lämna förslag på hur andlig, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet borde se ut i skötseln av skogen och de andra tillgångarna. Utredningen ska också ta ställning till om kyrkans regler som rör den här egendomen borde ändras.

Utredningen har besökt alla stift, diskuterat med en massa experter, miljö- och klimatrörelsen, myndigheter, samiska företrädare m.fl. om skogens betydelse för klimatet, för skyddet av biologisk mångfald och olika sätt att sköta skogen. Många menar att man borde sköta skogen på ett annat sätt – inte bara genom trakthyggesbruk med stora kalhyggen, utan kanske mer hyggesfritt och naturnära. Utredningen har också fått in väldigt många synpunkter om hur viktig skogen och möjligheten att få vara i en fin skog är för människor. Många av svaren kommer från barn och unga.

Utredningen ska också komma med förslag om hur kyrkans skog kan skötas så att det inte påverkar renskötseln på ett dåligt sätt. Svenska kyrkan har för några år sedan bett det samiska folket om ursäkt för en rad historiska övergrepp. Frågor om hur kyrkans marker sköts är därför väldigt känsliga.

Frågor som utredningen nu tittar på handlar om

  • Hur ska reglerna inom Svenska kyrkan se ut när det gäller skogen, jorden och dessa fonder?
  • Hur borde skogen och marker skötas för att det ska vara andligt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart?
  • Vem ska få vara med och bestämma och tycka till kring dessa frågor? Hur skulle barn och ungas inflytande kunna förbättras?
  • Hur kan man minska konflikter i Svenska kyrkan i dessa frågor?
  • Hur kan det bli bättre för renskötseln i kyrkans skogar? Och hur ska samer kunna påverka skötseln av kyrkans skogar?
  • Hur ska arbetet inom kyrkan fungera i dessa frågor? Behöver styrningen bli bättre, behövs de mål, och vad följs upp för att vara säker på att det blir bra?
  • Och om kyrkan behöver ändra på sättet att sköta skogen och det skulle betyda mindre pengar för kyrkan, vad gör man då?

På hearingen kommer utredaren Göran Enander, som tidigare varit landshövding i Uppsala län och arbetat väldigt länge med miljöfrågor, berätta vad utredningen kommit fram till och vilka förslag han funderar på att lämna. Det kommer finnas möjlighet att lämna synpunkter på plats. Det är viktigt att även ungas röster hörs och att synpunkter kommer fram på hearingen.

På kvällen den 27 augusti kommer utredningen också ha ett särskilt möte med Svenska Kyrkans Unga kring dessa frågor där det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Länk till utredningens hemsida: Utredning om hållbarhet i Svenska kyrkans skogsbruk – Svenska kyrkan Där finns mer information om utredningens uppdrag, en delrapport som lämnades i december 2023, och ett antal inspelade samtal med experter av olika slag som handlar om vad kyrkan skulle kunna göra för klimatet, biologisk mångfald, andlig hållbarhet och hyggesfritt skogsbruk.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.