Syftesparagrafen

Bibelstudium kring Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf

Syftesparagrafen: ”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Del 2:  ”En demokratisk rörelse…med dopet som grund….”
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse. Men vad betyder egentligen ”demokratisk”?

a) Gör en idéstorm tillsammans och skriv ned på ett blädderblock alla ord ni kan komma på som ni tycker har att göra med ordet ”demokrati”. Alternativt: b) Gör en ”tvärtom-övning” och skriv ner alla ord som beskriver hur det är när det INTE är demokrati.

När ni är klara, kolla om ni kan hitta grupper av ord som hör ihop med varandra. Vilka ord är viktigast för att beskriva vad demokrati är eller inte är? Kan ni enas inom gruppen eller tycker ni olika?

Kan ni ena er om 3-5 ”budord” för hur en demokrati är?

Diskutera: Stämmer er bild av vad demokrati är överens med hur ni har det i er grupp? I lokalavdelningen? I församlingen?

Skalaövning: Dra en tänkt linjal på golvet och låt de två ändarna representera olika åsikter. Ge deltagarna två påståenden att ta ställning till genom att ställa sig efter linjen, närmast det påstående som man instämmer mest i.

Jag tycker att det är mest demokratiskt när….

Varje medlem har en röst   —–  När den som är mest engagerad påverkar mest.
Alla får vara med och bestämma allt —- Man väljer en styrelse som bestämmer allt.
Allas åsikt betyder lika mycket —- Man lyssnar mer på den som har erfarenhet
Jag måste engagera mig —–  Jag slipper engagera mig
Efter varje påstående kan man låta några berätta varför de har valt att ställa sig just där. Efteråt kan man diskutera: Vad är det som gör att en grupp är ”demokratisk”? Är det hur man har organiserat sig? Är det hur man är mot varandra? Kan det ena fungera utan det andra? Enligt ordboken betyder är demokrati detsamma som ”folkstyre”. Demokratisk är detsamma som ”folkvänlig, lättillgänglig, folkstyrd, fri”. Men demokrati handlar också om att alla är lika mycket värda och får samma inflytande, samma rättigheter och skyldigheter. Hur har ni det?

Bibelstudium
Man kan fundera över om det är något särskilt ”kristet” med att vara demokratisk? En biblisk människosyn säger att varje människa är skapad till Guds avbild, unik och oändligt värdefull. (Läs 1 Mosebok 1: 26-28) Därför har varje människa något att bidra med och är värd att lyssna på.

Är Gud demokratisk? På ett sätt är det omöjligt att svara på: Gud är större än vi förstår. Det står heller ingenting om ”demokrati” i Bibeln. Men om vi ser på vad Gud gör i Gamla testamentet så skickar han många gånger profeter till sitt folk för att påminna dem om att värna dem som är svaga och utsatta.

Läs t.ex. Sakarja 7:9-10, Amos 5:11-15

Många av liknelserna som Jesus berättar handlar om att Gud är annorlunda än vi; han bryr sig mer om det som vi tycker är obetydligt eller om den som vi föraktar och ser ner på.

Läs t.ex. Lukasevangeliet 15:1-7 (det förlorade fåret) eller 19:1-10 (Sackaios och Jesus).

Diskutera: Vad kan man förstå om hur Gud vill att vi skall vara mot varandra av det vi har läst? Hur skulle en lokalavdelning eller en församling fungera enligt Bibeln? Vem eller vilka skulle bestämma? Vem eller vilka skulle ha mest att säga till om? Hur skulle det fungera? Vad skulle vara svårt? Vad skulle bli annorlunda?

Aktivitet: Måla er egen bild av demokrati. Planera inte! Sätt på musik. Ingen får prata. Alla målar gemensamt ett stort spännpappersark med vattenfärger. Klarar ni att samsas om utrymmet utan att prata? Det är också demokrati!

Prata om övningen efteråt: vad var det som var svårt med att inte få prata? Hur löste ni det? Målade var och en på sin plätt eller lyckades ni måla tillsammans över hela ytan?

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.