Syftesparagrafen

Bibelstudium om Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf

Syftesparagrafen: ”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Del 3: Svenska Kyrkans Unga är en gemenskap ”med Kristus i centrum” där vi som är barn och ungdomar ska ”få växa i tro och ansvar”.

Vi är en rörelse med ett centrum: i mitten av vår ring står alltid Jesus Kristus. Han är vår förebild. Vad menas med en förebild? Det är inte någon man imiterar, apar efter eller underkastar sig. En förebild är någon man älskar, tycker om, beundrar, som man vill likna. En bild som man vill växa in i, inifrån. Ett sätt att vara som man vill göra till sitt eget.

Jesus är sann Gud och sann människa, båda delarna, helt och hållet, samtidigt. Det är inte konstigt att en människa kan vara min förebild, men hur kan jag ha Gud som förebild?

Välj ut och läs en eller flera bibeltexter om hur Jesus handlar och talar till människor. Fundera över och diskutera:

1)      Vad visar Jesus för sidor av sig själv i texten? Vad får vi för uppfattning om honom av det vi läser? Varför gjorde Jesus det han gjorde?

2)      Hur tror ni att de människor som var med då upplevde situationen? Vad kände/tänkte de? Hur påverkades de?

3)      Hur kan  vi göra något av det som Jesus gjorde, idag, på vårt sätt?
Matteusevangeliet 21:12-17. Jesus rensar templet

Matt 9:9-13. Jesus kallar tullindrivaren Matteus.

Markusevangeliet 4:35-41. Jesus stillar stormen

Mark 6:32-44. Jesus mättar 5000.

Mark 5:25-34. Jesus botar en kvinna med blödningar

Mark 14:32-42. Jesus i Getsemane

Johannesevangeliet 11:32-44.  Jesus uppväcker Lasaros

Jesus är som vi och det gör honom verklig för oss. Men han är också annorlunda än vi, han har Guds makt över kaos, död, sjukdom och förnedring. Vi känner igen oss i honom men vi vågar också överlämna oss till honom. Han lyfter upp och upprättar människor.

Rollspel
Dela in er två och två. Sitt på varsin stol en bit ifrån varandra på golvet. Nu ska ni berätta något för varandra, t.ex. ett minne, eller om en plats eller en person ni känner till. Den ena börjar, den andra lyssnar. Ha ögonkontakt med varandra.
Den ena sätter sig på golvet. Personen på stolen talar ner till den andre. Ni har ögonkontakt.
Den på golvet talar till den på stolen och tittar samtidigt i golvet.
Ni sitter båda på golvet mittemot varandra. Den ena talar till den andra, som lyssnar. Ni har ögonkontakt och sitter så nära att knäna rör varann, eller så att ni naturligt kan lägga en hand på varandras arm eller knä.
Berätta för varandra om hur övningen kändes. Blev det någon skillnad beroende på om ni hade ögonkontakt eller inte, och hur ni satt?

Andakt
Måla ett kors på ett stort papper. Det ser ut som en människa som sträcker ut armarna. Gud och människa möts i Jesus. Gud och människa möts genom oss. Guds kärlek kommer till oss och fortsätter ut genom oss till andra. När Guds kärlek lyfter oss kan vi lyfta varandra.

Jesus möter människor ansikte mot ansikte, på samma nivå, får andra att känna sig sedda och uppskattade. Om vi kan göra samma sak så lever vi med honom som förebild.

Bön: Tacka Gud för att han kommer till oss i Jesus Kristus. Be att vi ska kunna leva med honom som förebild. Be för att alla vi möter ska få förstå att de är älskade av Gud.

Sjung: Sv ps 96 ”Öppna mig för din kärlek”.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.