Stöd till församlingar/pastorat

När en barnkonsekvensanalys görs, ska barn och unga själva få tycka till om förslaget. Det kan till exempel göras genom att besöka en av församlingens barn- och ungdomsgrupper, be Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelningsstyrelse att svara på några frågor eller att samla ett råd av barn och unga i församlingen som möts kontinuerligt.
Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift vill möjliggöra för den här typen av möten genom att hjälpa församlingar och pastorat som ska göra en barnkonsekvensanalys av större beslut kan lägga ner lite mer tid.

METODFÖRSLAG
Hearing
Välj ut en fråga som ni vill ska vara i fokus under hearingen. Den får gärna vara en något större fråga som till exempel budget, församlingsinstruktion eller hur församlingen ska jobba med färdplan för klimatet.
Bjud in till en öppen träff där barn och unga ges möjlighet att träffa representanter från kyrkorådet. Kyrkoherden och den/de anställda som har ett särskilt ansvar för den aktuella frågan behöver vara på plats och lyssna samt svara på frågor under träffen.
Inled med att berätta om det aktuella ämnet, innan barn, unga och förtroendevalda får möjlighet att dela och prata tillsammans. Avsluta med en gruppdiskussion där alla får möjlighet att svara på frågor som ställs samman.
Innan hearingen behöver det säkerställas att det kommer barn till själva hearingen. Hur det ser ut kan nog skilja sig åt beroende på hur det nuvarande barnkonsekvensanalysarbetet i församlingen/pastoratet ser ut.
Det kan vara lämpligt att bjuda in till den här typen av större samling någon gång om året.

Delta på en befintlig gruppträff
Välj ut en fråga som ni vill ska vara i fokus under träffen. Det får gärna vara en tydligt avgränsad fråga där det kanske finns några olika möjliga scenarion att samtala kring.
Kontakta Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelning och/eller den som ansvarar för församlingen/pastoratets barn- och ungdomsverksamhet för att komma överens om vilken/vilka grupper som ska besökas och vid vilket tillfälle det passar att ni kommer.
Någon anställd som har ett särskilt ansvar för den aktuella frågan tillsammans med en-två representanter från kyrkorådet deltar för att lyssna samt svara på frågor under träffen. Tänk på att variera vilken grupp ni besöker så att samma grupp inte får besök mer än en gång/år.

Barnperspektiv
Församlingspedagogen och/eller andra anställda som jobbar med barn och unga i församlingen/pastoratet bör ges möjlighet att få yttra sig kring hur beslut som rör barn och unga kommer att påverka barn. Det kan de göra genom att inta ett barnperspektiv. Den som intar ett barnperspektiv behöver se på situationen och beslutet ur barnets perspektiv, inte som en vuxen som tolkar vad som är bäst för barnet.

Läs mer om hur församlingen kan arbeta med BKA

FRÅGOR?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring distriktsordförande Joel Daniels 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.