Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA)

Kenth Haug kandiderar för Öppen kyrka – en kyrka för alla. Han ställer upp i kyrkovalet för att Svenska kyrkans medlemmar har möjlighet att påverka. Han både kan, vill och törs. Han ställer upp för denna nomineringsgrupp då ÖKA:s handlingsprogram stämmer tydligast överens med hans engagemang. Utan att polemisera mot andra grupper är vi också tydliga med att vi hämtar vårt engagemang inifrån församlingslivet självt och inte från riksdags-, regional- eller kommunalpolitiskt engagemang.

1. Vad är den viktigaste frågan för din nomineringsgrupp i årets kyrkoval?

Det är att arbeta för Guds skapelseperspektiv och ekoteologin i församlingslivet – ”Respekt och Lyhördhet” – att alla människor möts med respekt och lyhördhet samt att skapelsen och miljön möts med respekt och lyhördhet. Alla och allt är skapat av Gud.

2. Vad kan er nomineringsgrupp göra för att barn och unga ska få växa i tro och ansvar?

Det viktigaste för Svenska kyrkan är att lära och lyssna till barn och unga, såsom Jesus själv gjorde. Först då kan vi hoppas att de vill lyssna till vuxna. I Uppsala stift är det viktigt att prioritera mötesplatser som kan bidra till det. Undersvik är en sådan. Ett stift utan lägergård är fattigt.

3.Beskriv hur Uppsala stift ser ut år 2030. Hur når vi dit? Utmaningar/hinder/problem du ser för att nå dit.

Ett församlingsliv som präglas av alla generationer och där man genom projektet ”tro och liv” har lyckats omformulera tolkning av ”att gå till kyrkan” till att omfatta allt och alla. Att verksamheter också är gudstjänsttillfällen för många. Söndagens gudstjänst blir då allas festtillfälle.

Projektet ”tro och liv” är en del av det, där vi kan skapa en teologisk grund för att bejaka alla människors ”kyrkogång”. Vi behöver också omformulera behovet ”att informera” till behovet ”att kommunicera”. Att lyssna till och lära av varandras religiösa erfarenhet.

Det finns tre utmaningar/hinder/problem:
a) TID: ”New Public Management” har skapat ett administrativt kontrollbehov hos beslutsfattare. Dessa administrativa verktyg måste ifrågasättas eftersom de tar onödig tid och spontanitet från personal. De ska endast användas när det är befogat.

b) EKONOMI: ett för kortsiktigt ekonomiskt tänkande där man inte ser att viktiga strategiska satsningar blir bärkraftiga ur ett längre perspektiv. (ett tydligt sådant kortsiktigt tänkande finns just nu i ”vård och underhållsplaner” för fastigheter, där man enbart räknar på utgifter och inte värdeökningar långsiktigt).

c) TRADITIONEN. Vi har länge burits av begreppen ”Information och Undervisning”, de behöver omformuleras till ”Kommunikation och Dialog”.

 

Läs mer om Öppen kyrka – en kyrka för alla här: https://oppenkyrka.se/

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.