Borgerligt Alternativ (BA)

Lena Hultin kandiderar för Borgerligt Alternativ. Hon ställer upp eftersom hon valt att engagera sig i kyrkan. Hon vill göra något som är större än mig själv och så är Svenska kyrkan en bra plats. Hon brinner för antikvariska frågor och kulturminnet. Hon har valt denna nomineringsgrupp då de har bra värderingar och gillar deras grundvärderingar som är borgerliga; ska vara noga med att förvalta medlen och vara rädd om de och att det finns också en tro på människans styrkor.

1. Vad är den viktigaste frågan för din nomineringsgrupp i årets kyrkoval?

Det finns många frågor som är viktiga. En viktig fråga är att förvalta den unika roll som Svenska kyrkan har i samhället. Kyrkan ska finnas nära människor, vara med i både med- och motgångar. Det ska göras genom att stötta församlingarna då de grundläggarna pelarna ligger där. Vi vill motverka centralisering och byråkrati, kyrkan ska göra det kyrkan är till för. Församlingarna behöver hamna i fokus.

Andra viktiga frågor som vi driver är fri församlingstillhörighet, avpolitisera Svenska kyrkan samt att Svenska kyrkan ska vara en folkkyrka.

2. Vad kan er nomineringsgrupp göra för att barn och unga ska få växa i tro och ansvar?

Barn och unga är hela framtidsnyckeln, de ska bära kyrkan framåt. Barn och unga ska visa vara vi är, var vi ska gå och hur vi ska utvecklas. I samband med konfirmationen väljer många att stanna kvar i kyrkan. Där har Svenska Kyrkans Unga en viktig uppgift med att ta det vidare från konfirmationen och vidare till unga vuxna i församlingen. Svenska kyrkan behöver våga släppa in de unga vuxna och därmed få bort generationsklyftan som kan finnas.

3. Beskriv hur Uppsala stift ser ut år 2030. Hur når vi dit? Vilka utmaningar/hinder/problem finns för att nå dit?

Uträdestakten behöver stoppas och vi behöver vårda de medlemmar vi har och ta hand om de. För att vända trenden och öka medlemsantalet behöver vi missionera och nå ut till folket. Vi behöver visa vad som görs för kyrkoavgiften.

Kyrkan ska ägna sig åt de grundläggande uppgifterna och kärnverksamheten ska få utrymme. Det finns ett aktivt församlingsliv. Stiftet ska främja och stödja församlingarna.

Svenska kyrkan behöver bli relevant för unga människor så att kyrkan har en framtid.

Några hinder som finns för att kunna nå dit är byråkratisering, centralisering, för mycket utredningar och planer görs istället för att handfast göra saker. Det viktigaste är att låta kyrkan få vara kyrka och att anställda ägnar sig åt det de ska göra och inte massa extra. Där kommer volontärerna in, lekmannaverksamheten behöver utvecklas och volontärerna behöver värnas om och använda de krafter som finns.

 

Läs mer om Borgerligt Alternativ här: https://borgerligtalternativ.nu/

 

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.