Biskopsval

Biskopsval header
Biskop electa Ulrica Fritzson

Skara stift har valt en ny biskop!

Vår nya biskop heter Ulrica Fritzson och valdes den 20 mars i första valomgången där hon fick 50,44 % av rösterna. Ulrica arbetar idag som stiftsteolog på stiftskansliet i Skara.

Ulrica kommer vigas till biskop den 22 september i Uppsala domkyrka och den 28 september kommer hon att välkomnas i Skara domkyrka.

Ulrica är från Lunds stift och innan hon började arbeta i Skara stift har hon tidigare arbetat som fängelsepräst, som ambulerande präst i södra afrika och som församlingsherde i Lund. Ulrica har disputerat på en avhandling om försoning.

Vill du veta mer om hur biskopsvalet gått till kan du läsa mer om det längre ner på sidan

Röstsiffror:

Ulrica Fritzson: 50,44%
Jan Eckerdal: 32,74%
Esbjörn Särdquist: 6,90%
Karin Enerbäck: 4,60%
Daniel Tisell: 3,01%
Stefan Hiller: 2,30%

Biskopsval

I september 2024 går biskop Åke i pension och det är dags för stiftet att välja en ny biskop.

Men hur går det till när en biskop väljs och vilka får vara med och välja? Jo, det är kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till. Nedan finns en FAQ med massa info om hur det fungerar.

FAQ - Hur går ett biskopsval till

Vem har rösträtt?

De som har rätt att nominera och rösta i biskopsvalet är:
– Ledamöterna i stiftsstyrelsen i Skara stift
– Ledamöter i domkapitlet i Skara stift
– Präster och diakoner med tillsvidareanställning eller minst sex månaders anställning i någon av stiftets församlingar, pastorat eller i stiftsorganisationen.
– Särskilt utsedda elektorer

Elektorerna väljs av kyrkofullmäktige i respektive församling och pastorat i stiftet.
Antalet elektorer i stiftet är lika många som antalet präster och diakoner. Den som väljs till elektor ska vara minst 18 år, döpt, medlem i Svenska kyrkan och bosatt i församlingen eller pastoratet.

Hur räknas rösterna?

Vid valet av biskop gäller en person – en röst, även om personen skulle vara röstberättigad på mer än en grund (till exempel en präst som också är ledamot i domkapitlet). Röstlängden fastställs av stiftsstyrelsen 22 december.

Hur går nomineringen till?

Kandidater till biskopsvalet röstas fram vid nomineringsvalet. De personer som får fem procent av rösterna behörighetsprövas av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar och går vidare till biskopsvalet. Om möjligt ska det alltid vara minst fem personer som blir biskopskandidater. Fler personer kan gå vidare, trots att de inte fått fem procent av rösterna, för att det ska bli minst fem kandidater i valet.

Vad är en hearing?

Efter nomineringsvalet brukar en utfrågning anordnas som kallas hearing. Där får de röstberättigade och allmänheten reda på mer om varje kandidat. Kandidaterna presenteras också på stiftets webbplats för biskopsvalet.
Hearing kommer äga rum 6 mars.

Hur går valet till?

Stiftsstyrelsen delar in stiftet i valområden. Vid biskopsvalet samlas de röstberättigade i sina valområden för att rösta. Om någon kandidat får mer än hälften av rösterna vid första valtillfället är valet klart. I annat fall genomförs en andra valomgång en tid senare. Till den valomgången går de två kandidater som har fått flest röster vidare. Den som får flest röster vid den andra valomgången har valts till biskop.

Vad är en biskopsvigning?

Ärkebiskop Martin Modéus viger den nya biskopen. Biskopsvigningen sker i Uppsala domkyrka. Ärkebiskopen assisteras av andra biskopar i Svenska kyrkan och av särskilt inbjudna biskopar från andra kyrkor. Biskopsvigningen äger rum 22 september.

Vad gör en biskop?

Biskopen är stiftets främsta andliga ledare. Biskopen leder domkapitlet som har tillsynen över prästerna och diakonerna och som ordförande i stiftsstyrelsen företräder biskopen kyrkans demokratiska uppbyggnad. Med hjälp av stiftskansliet vill biskopen inspirera församlingarna i deras arbete.

Vem får bli biskop?

För att kunna väljas till biskop ska personen ha

  • fått minst fem procent av rösterna i nomineringsvalet
  • vara döpt
  • vara konfirmerad
  • vara medlem i Svenska kyrkan.

Den nominerade måste dessutom lämna en försäkran om att vara beredd att i alla uppgifter samarbeta med andra inom kyrkan oavsett deras kön.

Om personen som väljs till biskop inte redan är prästvigd så kommer det att göras inför biskopsvigningen.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.